يكشنبه اول ایلیا

11 سپتامبر  2011  مصادف  20 شهریور 1390

  1. بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم یوشیه انویه، خانواده آن مرحوم بجای برگزاری مراسم مجلس ترحیم و خوردن و آشامیدن مبلغی را به    خانه سالمندان اهدا نموده اند.
  2. روز چهارشنبه 23 شهریور ماه عید صلیب مقدس می باشد که به یکشنبه آینده موکول می گردد.