يكشنبه اول ایلیا

29 آگوست 2010  مصادف با  7 شهريور

  1. روز پنجشنبه 11 شهريور ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه ایستر عدمی تکیه، مراسم مجلس ترحيم توسط فرزندان آن مرحومه آقایان سدراک و نوریک از ساعت 3  بعدازظهر در منزل شخصی واقع در روستای قزل عاشق برگزار خواهد گرديد