يكشنبه دوم رسولان

30 مي 2010 مصادف با 9 خرداد 1389

  1. - فردا دوشنبه 10 خرداد ماه به مناسبت درگذشت مرحوم ژان بت انويه فرزند مرحوم استاد سروپ كه در كشور كانادا فوت نموده است، مراسم مجلس ترحيم توسط دوستان آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.
  2. فردا دوشنبه 10 خرداد ماه به مناسبت پايان ماه حضرت مريم مراسم نماز قداس و دعا و نيايش براي حضرت مريم ساعت 5 بعدازظهردر اين كليسا برگزار خواهد گرديد.