يكشنبه دوم رستاخيز

انجيل يوحنا فصل 20 آيه 19 الي 31

ظهور مسيح بعد از مرگ سند و مدرك بسيار محكمي براي تائيد رستاخيز اوست. شاگردان مسيح بعد از مصلوب شدن او بسيار غمگين و مايوس و نگران بودند و اميدشان را از دست داده بودند. ولي بعد مي بينيم كه چطور تمام اين ياس و نااميدي شاگران با ظاهر شدن مسيح در ميان آنها به ايمان مبدل شد زيرا مسيح واقعيت وجود را بعد از رستاخيز به همه نشان داد او با نشان دادن دستها و پهلوي خود به آنها فهماند كه همان مسيح مصلوب شده مي باشد كه رستاخيز كرده است.

مي دانيم پيام مرد سفيد پوش و قبر خالي باعث نشد كه به رستاخيز مسيح آن سه زن ايمان بياورند. و حتي شاگردان وقتي مژده رستاخيز و ظهور مسيح را از مريم مجدليه شنيدند باور نكردند و حتي توما كه يكي از حواريون مسيح بود وقتي از شاگردان شنيد كه مسيح زنده شده باور نكرد. پس مي بينيم كه آنها تا شخصاً او را ملاقات نكردند و كلام او را نشنيدند رستاخيزش را باور نكردند و ايمان نياوردند ولي عيسي آنها را در نگراني و سرگرداني رها نكرد و خود پيشقدم شد و بعد از رستاخيز خيلي واضح و آشكار در ميانشان ظاهر گشت.

براي اينكه راز مسيح آشكار گردد بايد خود خدا صحبت كند چرا كه هيچ قدرت طبيعي نمي تواند آنرا درك كند با وجود اين سخن خداوند هم كافي نخواهد بود چرا كه سؤال پيش خواهد آمد كه كجاست مي خواهم ببينم پس مسيح زنده خودش را نشان داد و دنبال شاگردان مي رود و چيز ديگر اينكه مسيح زنده بعد از رستاخيز و قبل از نزول روح القدس به شاگردان مسئوليت مي دهد همان كاري كه قبل از مرگش كرده بود و نشانگر حضور وي در ايشان است.

بنابراين در مي يابيم كه مسيح خودش گام اول را برمي دارد و در ميان شاگردان ظهور مي كند و شاگردان مسيح را شناخته و سپس به رستاخيزش ايمان مي آورند بعد از ايمان آوردن ماموريت خود را كه شهادت دادن به رستاخيز مسيح بود آغاز كردند. توماي دير باور مورد سرزنش قرار مي گيرد زيرا مي بايست بدون نياز به ديدن ايمان آورد معهذا محبت خداوند به او اين امكان را مي دهد كه يقين حاصل كند اما از آن پس پيروان مسيح بايد بر مبناي شهادت رسولان ايمان آورند اين ايمان كه اتحاد عميقي را بين عيسي و پيروانش بوجود مي آورد خود موجب سعادت آنها خواهد بود.

قيام مسيح زندگي بشر را دگرگون نمود و سرنوشت نامعلومي كه بشر را دچار افسردگي و نااميدي مي كرد بكلي عوض كرد حالا مسيحيان ايماندار مي دانند كه مرگ نمي تواند پايان همه چيز باشد زيرا عيسي مسيح اين واقعيت را عملاً بما نشان داد او مرد و رستاخيز كرد مسيح به همه آنانيكه به او ايمان دارند اين امتياز را داد كه مثل او رستاخيز كنند شك و ترديد عناصري هستند در راه ايمان همه از اين راه خواهند گذشت ايماني كه به نور منتهي مي گردد و بايد از تاريكي عبور كرد چرا كه راز رستاخيز از صليب عبور كرد به همين دليل شك و ترديد در راه ايمان بسته شده اند.

 

تفسير انجيل از كشيش توما شينو