يكشنبه دوم دنخا

16 ژانويه  2011  مصادف 26 دي

  1. امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحوم هومور ایوب گویلان در تهران، مراسم مجلس ترحیم توسط خواهران آن مرحوم خانمها لیدا و گلدیس از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحوم پولوس سرگیزیان فرزند الکسان در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط دختران آن مرحوم خانمها ترزیا و ثوریا از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید. و بجای خوردن و آشامیدن مبلغی را به خانه سالمندان اهدا نموده اند.