يكشنبه دوم روزه

انجيل متي  فصل 7 آيه 15 الي 27

از انجيل امروز مي توان اينطور استنباط كرد كه درون ما هر طور باشد رفتار و اعمال ظاهري ما نيز نهايتاً همانگونه خواهد بود. اگر از جهان باشيم ميوه ي ما نيز از جهان خواهد بود، اگر از روح القدس باشيم ميوه ي ما نيز از روح القدس خواهد بود. در واقع دل ما هر گونه كه باشد سخن ما نيز همانگونه خواهد بود.

شخص ممكن است بگويد من يك مسيحي هستم من ايمان دارم او شايد براي مدتي هم مانند يك ايماندار واقعي رفتار كند ليكن سرانجام ذاتش برملا خواهد شد. پطرس رسول مي فرمايد كه چنين افرادي شبيه به خوكهايي هستند كه شسته شده اند اما بالاخره بسوي كثافات باز مي گردند. مي توانيم بدن يك خوك را بشوييم ليكن اگر طبيعت دروني او تغيير نكرده باشد به زودي بسوي كثافات باز خواهد گشت مسيحيان دروغين نيز چنين هستند. آنان خود بخود قطع شده دور انداخته مي شوند.

بعضي از اشخاص خود را فريب داده و معتقدند كه اگر ايمان داشته باشيم و اگر بگوييم خداوند خداوند در اينصورت نجات يافته ايم و مي توانيم هر كاري كه مي خواهيم بكنيم مي توانيم مرتكب هر نوع گناهي بشويم و لزومي ندارد كه از مسيح اطاعت كنيم. و عده اي ديگر به طريقي ديگر خود را فريب مي دهند ايشان فكر مي كنند كه اگر كارهاي بزرگي بكنند نجات خواهند يافت به نظر آنان اگر رفتار ظاهري آنها خوب باشد خدا ايشان را خواهد پذيرفت. ليكن عيسي مسيح در خصوص فوق تعليم مي دهد و مي فرمايد كه آنان به جهنم مي روند. در واقع براي حصول نجات ايمان و اعمال نيكو هر دو ضروري اند.

انجام كارهاي خوب با انگيزه اي درست به معني اطاعت از مسيح است كارهاي نيكو گواه ايمان ما است ايمان همواره بايد به كارهاي نيكو منتهي شود در غير اين صورت حقيقي نيست بنابراين ما هرگز نمي توانيم ايمان و اعمال را از هم جدا كنيم ايمان بدون اعمال مرده است. اعمال نيز بدون ايمان باطل است. يعني بدون ايمان انسان جسماني نمي تواند اراده خدا را بجا آورد. هر يك از ما بايد زندگي خود را بررسي كند. چه نوع خانه اي بنا كرده ايم؟ اگر بزرگترين اشتياق ما دستيابي به امنيت رفاه و سلامتي باشد در اين صورت خانه مان را بر روي ريگ بنا كرده ايم اما اگر بزرگترين آرزوي ما شناختن مسيح و شبيه شدن به او باشد در اين صورت خانه مان را بر روي صخره بنا كرده ايم. تنها به هنگام تجربه و مشكلات است كه مي توانيم بگوئيم چه كسي مسيحي حقيقي است. خدا اجازه مي دهد كه تجربه ها و وسوسه ها به سراغ ما بيايند تا ايمان ما يعني شالوده ما آزموده شود.

تجربه باران ذكر شده در اينجا معرف مشكلات گوناگون است از قبيل جفا از دست دادن دارايي سلامتي و سرانجام مرگ اينها تجربه هايي هستند كه از بيرون بر ما وارد مي شوند. سيلاب معرف آرزوها و افتخارات دنيوي مي باشند اينها وسوسه هايي هستند كه از درون ما سر بر مي آورند. شيطان توسط اين دو نوع وسوسه يعني بيروني و دروني سعي مي كند بر ما چيره شود ابتدا مي كوشد ما را به دنيا دلبسته بسازد بعد اگر مقاومت كنيم ما را مورد جفا و آزار قرار مي دهد.

باد معرف خود شيطان است اگر دو نوع تجربه اول كارگر واقع نشود شيطان با شك و ترس و نوميدي مستقيماً به ما حمله مي كند اينها تيرهاي آتشين هستند كه پولس رسول در رساله خود به افسسيان شرح مي دهد. پس سعي كنيم كه مسيحي حقيقي باشيم او را دوست بداريم و اطاعت كنيم و به كلامش گوش دهيم و به آنها عمل نماييم. زيرا تنها يك شالوده مطمئن براي زندگي انسان وجود دارد و آن هم خود عيسي مسيح مي باشد.

تفسير انجيل از كشيش توما شينو