يكشنبه دوم بعد از ميلاد

انجيل لوقا فصل 2 آيه 21 الي 39

هنگاميكه مسيح هشت روزه شد ختنه گرديد و بنا به توصية جبرائيل فرشته او را عيسي نام نهادند با وجود اينكه وي پسر خدا بود مطيع شريعت يهود گرديد تا به حد كمال شريعت را تحقق بخشد و عدالت را به كمال برساند. چهل روز بعد از تولد عيسي و مريم و يوسف عازم اورشليم شدند ايشان به دو دليل به اورشليم رفتند ابتدا به هيكل يعني خانه خدا رفتند تا عيسي را به خداوند بگذرانند بر طبق شريعت خداوند تمامي نخست زادگان ذكور چه از حيوانات و چه از انسانها براي خدا مقدس تلقي مي شد نخست زاده حيوانات حلال گوشت قرباني مي شد نخست زاده انسان قرباني نمي شد بلكه مي بايست با پرداخت هديه اي نقدي در سن يك ماهگي بازخريد داده مي شد.

دليل دوم عزيمت مريم و يوسف به اورشليم گذراندن قرباني تطهير بود بر طبق شريعت يهود مادر و پسر نوزاد براي مدت چهل روز بعد از تولد نوزاد نجس تلقي مي شدند در آن هنگام براي طاهر شدن مادر و كودكش مي بايست قرباني گذرانده مي شد.

لوقا نشانه ي ديگري ارائه مي دهد تا ثابت كند كه عيسي به راستي نجات دهنده يعني مسيح موعود اسرائيل بود وي به شخصي اشاره مي كند بنام شمعون كه در انتظار تسلي يعني نجات اسرائيل بود به عبارت ديگر وي در انتظار ديدن مسيح خداوند بود كه آمده بود تا قومش را نجات دهد.

روح القدس به شمعون وحي نموده بود كه تا مسيح موعود را نبيند چشم از جهان فرو نخواهد بست. بنابراين هنگاميكه مريم و يوسف عيسي را به هيكل آوردند. شمعون در اثر وحي روح القدس عيساي نوزاد را فوراً شناخت و او را در آغوش گرفت سپس شمعون خدا را تمجيد كرد او اكنون مي توانست در آرامش جان به جان آفرين سپارد چرا كه نجاتي را كه خدا وعده داده بود يعني نه تنها نجات اسرائيل بلكه نجات غير يهوديان نجات تمامي جهان را ديده بود.

با وجود اينكه فرشته به مريم و يوسف گفته بود كه پسرشان عيسي نجات دهنده و پسر خدا مي باشد با اينحال از سخنان شمعون دچار حيرت شدند. پسر ايشان نه تنها نجات دهنده اسرائيل بلكه نجات دهنده كل جهان خواهد بود. شمعون پس از بركت دادن مريم و يوسف و فرزندشان گفت: اين طفل قرار داده شد براي افتادن و برخاستن بسياري از آل اسرائيل كسانيكه به مسيح ايمان آورده نجات او را دريافت مي دارند برخواهند خاست كساني كه او را رد مي كنند خواهند افتاد و يعني محكوم خواهند شد.

مسيح سنگ زاويه اي است كه بر روي آن كليسا يعني اسرائيل نوين برخواهد خاست اما همان سنگ در صورتي كه رد شود سنگي خواهد شد كه به واسطه ي آن انسانها خواهند افتاد.

                                                                      

تفسير انجيل از كشيش توما شينو