يكشنبه دوم دنخا

1- روز پنج شنبه 1 بهمن ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم امانوئيل ورده حصار ، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الي 5:30  بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

2- روز پنج شنبه 1 بهمن ماه بمناسبت سومين روز درگذشت مرحوم آلبرت باغداسريان در كشور آلمان، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده كرمي از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در منزل شخصي آنمرحوم (پدر زن) در آدرس: شهرك فرهنگيان خيابان شمالي جنب درمانگاه بوعلي پلاك 104 برگزار خواهد گرديد.

3- امروز سومين روز درگذشت مرحوم پطرس يونان سردرود است. فرزندان آن مرحوم به جاي برگزاري مراسم مجلس ترحيم مبلغي را به كليسا اهدا فرموده اند.