يكشنبه دوم ظهور (دنخا)

انجيل يوحنا فصل 1 آيه 1 الي 28

آنچه كه يوحنا شاگرد مسيح درست در ابتداي انجيل خود مي گويد اينست كه مسيح انساني عادي نبود وي كلمه خدا بود و پيش از آفرينش جهان با خدا بود. كلمه يعني مسيح در ابتدا وجود داشت پيش از آنكه جهان شكل گيرد مسيح وجود داشت. خدا آغازي ندارد او همواره وجود داشت و خدا همواره كلمه اش را با خود داشته است او هرگز بدون كلمه نبوده است.

مسيح نه تنها با خدا بود بلكه خود خدا مي باشد مسيح خدا است بصورت يك انسان وي تنها تجسم حقيقي خداي زنده است كه بر روي زمين آمد او به شاگردانش فرمود هر كه مرا ديد خدا را ديده است من در پدر و پدر در من است من و پدر يكي هستيم. همه چيز به واسطه مسيح آفريده شد بايد دانست كه كلام خدا همانند كلام انسان نيست هنگاميكه خدا حرف مي زند بدان عمل مي كند. انسان غالباً حرف مي زند ليكن به گفته خود عمل نمي كند اما هنگاميكه خدا حرف مي زند اتفاقي روي مي دهد كلمه خدا داراي قدرت است همانگونه كه در پيدايش فصل اول خدا فرمود روشنايي بشود روشنايي شد و اين كلمه پر قدرت با عيسي بود او به يك مرد جذامي فرمود طاهر شو و بلافاصله مرد طاهر شد. هنگاميكه او حرف مي زد ديوها از مردم اخراج مي شدند با كلام او باد ساكن شده و مرده زنده مي گشت. مسيح كلمه قدرتمند خدا است خدا به ما به وساطت پسر خود تكلم شد.

خدا بواسطه مسيح حيات را آفريد نه تنها حيات جسماني بلكه همچنين حيات روحاني و ابدي را نيز آفريد عيسي مسيح تجسم حقيقي خدا است و خدا در او تبديل به انسان گرديد وي بطور كامل و از هر نظر انساني مانند ما بود با اين تفاوت كه هرگز گناه نورزيده ليكن در عين حال بطور كامل نيز خدا بود. ما بايد همواره بخاطر داشته باشيم كه وي هم خدا است و هم انسان يكي از كسانيكه به عيسي خيلي نزديك بود يوحناي رسول بود او عيسي را خوب مي شناخت به همين جهت در اينجا مي نويسد جلال او را ديديم وي در مورد آنچه كه خود ديده بود مي نويسد او شاهد بي گناهي و محبت و نور و حقيقت و فيض و فروتني و قدرت او بود.

تمامي اين خصلتها در جلال مسيح نهفته مي باشند. عيسي پر از فيض و راستي بود فيض يعني رحمت و محبت عظيم خدا نسبت به انسانها اين فيض خداوند هنگامي متجلي شد كه پسر يگانه خود را به زمين فرستاد تا جانش را براي گناهان ما فدا كند.

تمامي بركات خدا بخاطر فيض او بر انسانها نازل مي شود. خدا در مسيح نه فقط فيض خود را مكشوف ساخت بلكه راستي خود را نيز در او آشكار نمود. خدا راستي است در او كذب و دروغي وجود ندارد داوريهاي او صحيح هستند. وي خوب را از شر و راستي را از نادرستي جدا مي كند. از آنجايي كه او راستي است تمامي كساني را كه مخالف حقيقت و راستي او هستند مجازات خواهد كرد راستي خدا بطور كامل در مسيح متجلي شده است مسيح فرمود من راه و راستي هستم. كسانيكه به مسيح ايمان ندارند نمي توانند خدا را بطور كامل بشناسند و در تاريكي روحاني باقي مي مانند. پس تنها مسيح است كه از سوي خدا آمده و از ذات الهي برخوردار است و بطور كامل پدر را مي شناسد و او را ديده است. لذا تنها اوست كه مي تواند خدا را بطور كامل به انسانها بشناساند. آمين .

تفسير انجيل از كشيش توما شينو