یکشنبه سوم رستاخيز مسيح

18 آوريل 2010  مصادف با 29 فروردين

1- امروز يكشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم يونتن سرگيززاده، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

2- امروز يكشنبه بمناسبت درگذشت مرحومه خنه اديشو سنگر در كشور سوئد، مراسم مجلس ترحيم توسط پسر آن مرحومه آقاي جرج گيورگيز سنگر از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

3- روز سه شنبه 31 فروردين ماه  بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم سيروژه خموئيان ، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.  

4- روز چهارشنبه 1 ارديبهشت ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه الماس يعقوبيانس، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

5- روز پنج شنبه 2 ارديبهشت ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم خونه زيرك ديزج تكيه، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

6-  بدينوسيله به اطلاع ايماندارن عزيز مي رساند كه خانه سالمندان اروميه به يك خانم چهت  كار در شيفت شب نياز دارد. كارگر مزبور از كليه مزايا اعم از حقوق كافي و بيمه تامين اجتماعي بهره مند خواهد گرديد.

7- روز دوشنبه 30 فروردين ماه ساعت 2 بعدازظهر مراسم تشييع و به خاكسپاري مرحوم ويليام يوسفيه اردوشاهي در كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد. مجلس ترحيم در سالن همان كليسا خواهد بود.