يكشنبه سوم روزه

انجيل متي  فصل 20 آيه 17 الي 28

در انجيل امروز مشاهده مي كنيم كه عيسي و شاگردانش آخرين سفر خود را به اورشليم آغاز كرده بودند. در اينجا براي سومين بار عيسي مرگ خود را پيشگويي مي كند او فرمود كه رؤساي كاهنان و كاتبان او را به مرگ محكوم كرده وي را تسليم غير يهوديان يعني روميان خواهند كرد و ايشان او را خواهند كشت.

ليكن شاگردان با وجود اينكه سه بار اين مطلب را شنيده بودند درك نكردند كه عيسي در مورد چه موضوعي سخن مي گويد. پس آنكه عيسي گفتار خود را در مورد مرگ و قيامش به پايان رساند مادر يعقوب و يوحنا دو تن از شاگردانش از او تقاضا مي كند كه در ملكوتش مقامي والايي به فرزندانش عطا كند. ايشان احتمالاً در مورد ملكوت زميني عيسي مي انديشيدند. حتي بعد از آنكه عيسي به ايشان تعليم داد كه هرگز نبايد اول بودن را بجويند شاگردان همچنان بر سر جايگاه و مقام برتر با يكديگر كشمكش داشتند.

عيسي از يعقوب و يوحنا پرسيد آيا مي توانيد آن پياله اي را كه من مي نوشم بنوشيد و تعميدي را كه من مي پذيرم بپذيريد؟ در اينجا نوشيدن پياله به معني رنج بردن و تعميد به معني مرگ مي باشد. عيسي نه تنها دعوت شده بود كه متحمل زحمت شود بلكه مي بايست بميرد. البته يعقوب و يوحنا در آن هنگام نفهميدند كه چه گفتند ليكن عيسي مي دانست كه ايشان هر دو واقعاً براي او متحمل زحمت خواهند شد و جان خود را از دست خواهند داد. خداوند خود در ملكوت آسمان به هر شخصي جايگاه مخصوصي خواهد داد و استثنائي قائل نخواهد شد و اينكار را بر حسب ايمان شخص و محبتي كه نسبت به او دارد جايي در آسمان براي او مهيا خواهد كرد.

مسيح به شاگردانش يادآوري مي كند كه نبايد شبيه مردمان دنيوي باشند. در دنيا مردم تشنه اول شدن و كسب قدرت و اقتدار براي نفع شخصي شان مي باشند وقتي كه صاحب اقتدار شدند بر ديگران مسلط مي شوند و آنان را تحت تسلط خود قرار مي دهند ليكن شاگردان مسيح نبايد چنين باشند اگر مي خواهند كه بزرگ باشند بايد خادم گردند. در بين مسيحيان رهبر واقعي بودن به معني خادم ديگران بودن است ميل به رهبر بودن در كليسا خطا نيست ليكن خطا اين است كه بخواهيم رهبر باشيم تا نفع شخصي مان را برآورده ساخته بر ديگران مسلط شويم بايد تنها بخاطر خدمت به ديگران خواهان رهبر بودن باشيم.

عيسي علت آمدن خود را به اين جهان به شاگردان توضيح مي دهد: پسر انسان يعني پسر خدا نيامد تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند او بعنوان يك خادم آمد و نه يك آقا نه تنها براي خدمت كردن آمد بلكه تا جان خود را براي همه انسانها بدهد. آمين .

تفسير انجيل از كشيش توما شينو