يكشنبه سوم رستاخيز

انجيل يوحنا فصل 14 آيه 1 الي 14

عيسي مسيح قبلاً به شاگردان گفته بود كه در حال رفتن است گفته بود كه يكي از ايشان او را تسليم خواهد كرد و همچنين گفته بود كه پطرس مهم ترين شاگردش سه بار او را انكار خواهد كرد. ايشان كه بخاطر او همه چيز را ترك كرده بودند اكنون مي رفتند تا تنها رها شوند يقيناً آنها مضطرب بودند اما عيسي به ايشان فرمود دل شما مضطرب نشود به من ايمان آوريد.

چيزي كه عيسي از شاگردان مي خواست كار كوچكي نبود وي مي رفت كه همچون يك مجرم مصلوب و اعدام شود پس بنابراين او به آنها اميد بازگشت دوباره را مي دهد مي گويد مي آيم و شما را برداشته با خود خواهم برد.

جايي كه مي روم مي دانيد و راه را مي شناسيد. اما شاگردان نمي فهميدند او در مورد چه چيزي سخن مي گويد بنابراين پرسيدند نمي دانيم كجا مي روي پس او به ايشان فرمود راه من هستم يعني او نيامد تا فقط راه را نشان دهد بلكه راه خود او بود چرا كه فقط بوسيله او است كه وارد آسمان مي شويم به واسطه فداكاري و مرگ او است كه گناهان ما آمرزيده شده و در نظر خدا عادل شمرده مي شويم. او نه تنها راه راست بلكه راستي نيز مي باشد وي تماماً شايسته اعتماد است و همچنين نه تنها زندگي و حيات را مي بخشد بلكه خود حيات است.

پس تنها عيسي مسيح است كه مي تواند انسانها را نجات دهد و تنها اوست كه نجات دهنده جهان است و به واسطه ايمان به اوست كه مي توانيم نزد پدر آمده در خانه او ساكن شويم. او در شرف مصلوب شدن بود با اينحال فرمود من راه هستم در آستانه محكوم شدن توسط دروغهاي انسانها بود اما فرمود من راستي هستم كالبدش مي رفت كه در قبري نهاده شود ولي گفت من حيات هستم پس تنها او مي تواند به انسانها نجات و حيات جاوداني بخشد به جز مسيح راه ديگري بسوي آسمان وجود ندارد.

شاگردان هنوز عيسي را بطور كامل نمي شناختند ايشان تا بعد از قيام به شناختي كامل از او دست نيافتند. عيسي مسيح آشكار كننده پدر بود كسانيكه بدون ايمان به مسيح مي نگرند تنها يك انسان را مي بينند اما كسانيكه با ايمان به مسيح نگاه مي كنند خدا را مي بينند. خلاصه اينكه مي توان گفت ايمان يك مسيحي دو بخش دارد اولاً ما بايد شخصاً به خود مسيح ايمان داشته باشيم ثانياً بايد ايمان داشته باشيم كه آنچه كه گفته است حقيقت دارد. ايمان به عيسي بدون ايمان به حقيقت كلام او ايمان كور است. آمين .

 

تفسير انجيل از كشيش توما شينو