يكشنبه سوم تقدیس کلیسا

13 نوامبر2011  مصادف با 22 آبان 1390

  1. امروز یکشنبه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مادلن زایا چهاربخش، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گرديد.
  2. امروز یکشنبه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم روبن غذریان، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.