يكشنبه سوم تابستان

25 ژوئیه 2010 مصادف با 3 مرداد

  1. امروز يكشنبه چهلمين روز درگذشت مرحوم نينوس آرام ديزج تكيه كه در كشور آمريكا فوت نموده است مي باشد. خانم شوشن بت صياد بجاي برگزاري مراسم سالن مبلغي را به خانه سالمندان اهدا نموده اند.
  2. فردا دوشنبه 4 مرداد ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه ليزا يونانپور، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6  بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.
  3. روز چهارشنبه 6  مرداد ماه بمناسبت درگذشت مرحوم آغاجان (ويليم) فرهادزاده بالانج كه در كشور آمريكا فوت نموده است، مراسم مجلس ترحيم توسط آقايان يوعش هرمزي و ادوارد ببله بالانج از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.
  1. انجمن آشوريهاي اروميه و حومه اعلام مي دارد كه روز پنج شنبه 7 مرداد ماه افتتاحيه بازيهاي تموز ساعت 7 عصر در سالن اجتماعات آن انجمن برگزار خواهد گرديد.
  2. روز جمعه سالگرد درگذشت مرحومه نلي پوليسي مي باشد. خانواده آن مرحومه به جاي برگزاري مراسم مجلس ترحيم مبلغي را به كليسا اهدا نموده اند