يكشنبه چهارم رستاخيز

انجيل يوحنا فصل 16 آيه 16 الي 33

در اين قسمت از انجيل امروز مي بينيم كه عيسي مسيح چيزي مي گويد كه باعث سؤال شاگردان مي شود. ايشان مي فرمايند بعد از اندكي مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد ديد. او بارها اين مطلب را گفته بود. منظور او اين بود كه به زودي خواهد مرد و سپس بعد از سه روز از مردگان برخواهد خاست. اما آنها هرگز آنرا درك نمي كردند. علت آن اين بود كه ايشان نيز همچون ديگر يهوديان مي پنداشتند كه عيسي مي رفت تا سلطنتي زميني را برقرار سازد پس اگر چنين بود چرا مي خواست برود؟ و اگر چنين نبود چرا مي بايست باز مي گشت؟ اين امر براي شاگردان نامفهوم بود.

مسيح براي روشن ساختن آنها مي فرمايد كه مدتي گريه و زاري خواهند كرد چرا كه خواهد مرد در همان هنگام جهان يعني مردم بي ايمان جهان از مرگ او شادي خواهند كرد. مي گويد حزن شما به خوشي مبدل خواهد شد يعني مرگ او باعث اندوه ايشان خواهد شد ليكن قيامش شادي غير قابل وصفي را نصيب آنان خواهد ساخت. اندوه و حزن شاگردان شبيه به حزن و درد يك زن به هنگام زاييدن خواهد بود اين درد و اندوه خيلي زود جاي خود را به شادي تولد نوزاد خواهد داد. به همان طريق شاگردان به مدت سه روز محزون خواهند شد سپس عيسي از مردگان برخواهد خاست و نزد ايشان خواهد آمد و روح القدس را بر ايشان خواهد دميد و روح القدس تا ابد با ايشان خواهد ماند و شادي به ايشان خواهد داد كه جهان هرگز نخواهد توانست آنرا از ايشان بگيرد.

از آن هنگام به بعد شاگردان عمدتاً خطاب به پدر دعا خواهند كرد ليكن بايد در نام عيسي دعا كنند در اينصورت پدر هر آنچه كه طلب كنند به آنان خواهد داد و اين وعده نه تنها براي شاگردان نخستين بلكه براي هر ايمانداري مي باشد. بعد از قيام و صعود عيسي شاگردان مستقيماً از خدا چيزهايي را طلب خواهند كرد. هنگاميكه عيسي با ايشان بر روي زمين بود غالباً از جانب ايشان خطاب به پدر دعا مي كرد ليكن اكنون خود اين كار را انجام خواهند داد و لزومي نخواهد داشت كه عيسي شخصاً براي آنها دعا كند آنان به واسطه روح القدس خواهند توانست مستقيماً نزد خدا بيايند.

پس بخاطر آمدن روح القدس همه ما مسيحيان مي توانيم اكنون مستقيماً از خدا تقاضا كنيم ليكن بايد اين كار را در نام عيسي انجام دهيم. تنها بخاطر ايمانمان به عيسي است كه شايسته آمدن به حضور خدا مي باشيم. تنها هنگامي خدا به دعاهاي ما گوش فرا مي دهد كه در نام عيسي و بخاطر او دعا كنيم. مي دانيم كه عيسي مسيح اكنون در آسمان مشغول شفاعت كردن براي تمام ايمانداران در پيشگاه تخت خدا است اين بدين معني است كه مرگ عيسي يعني فداكاري او شفاعت براي ما است حضور او در پيشگاه پدر گواه بر اين است كه وي بخاطر گناهان ما مرد و اكنون ديگر محكوم به گناه نيستيم لزومي ندارد كه عيسي نجات ما را از خدا طلب كند او قبلاً با مردن بر روي صليب نجات ما را بدست آورده است. و لزومي ندارد كه عيسي بركت را از خدا براي ما طلب كند او قبلاً ما را با فرستادن روح القدس بركت داده است آنچه لازم است اينك بدانيم اينست كه مستقيماً از خدا در نام عيسي سؤال كنيم و خدا بخاطر پسرش عيسي تقاضاي ما را برآورده خواهد ساخت.

تفسير انجيل از كشيش توما شينو