يكشنبه چهارم تقدیس کلیسا

20 نوامبر 2011  مصادف با 29 آبان 1390

  1. امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم یورام یعقوب بادکی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الي 5:30 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  2. امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم یورام یعقوب بادکی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الي 5:30 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.