يكشنبه چهارم روزه

11 مارس  2012 مصادف با  21 اسفند 1390
  1. روز پنج شنبه 25 اسفند ماه بمناسبت درگذشت مرحومه جنی قالدی گوگ تپه در تهران، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر و خواهر آن مرحومه آقای جانسون و خانم جوئن و بستگان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.