يكشنبه چهارم رسولان

13 ژوئن 2010 مصادف با 23 خرداد 1389

1- فردا دوشنبه 24 خرداد ماه چهلمين روز درگذشت مرحوم ايوان عيسي و همچنين سومين روز درگذشت  مرحومه ناناجان باباخان (بابو) كوسي كه در كشور آمريكا فوت نموده است مي باشد ، مراسم مجلس ترحيم توسط خانوادهاي مرحوم عيسي و خواهران شوهر مرحومه ناناجان، خانم ها، املي و وايلت بابو از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.