يكشنبه چهارم روزه

انجيل متي  فصل 21 آيه 28 الي 32

عيسي مسيح اين مثل را براي آن دسته از رهبران يهودي حكايت كرد كه بخود مي باليدند كه شريعت را بجا مي آورند پسر اول معرف باجگيران و فاحشه ها بود. ايشان خود را ناعادل مي شمردند و همانند پطرس رسول به عيسي گفتند دور شو از من اي خداوند زيرا مردي گناهكارم. اين قبيل افراد تعهدي نمي دهند كه روزي تبديل به شخصي مذهبي گردند ايشان به عيسي جواب منفي مي دهند ليكن بعداً توبه كرده به سوي خدا روي مي آورند خدا نيز گناهكاران توبه كار را عادل خواهد شمرد زيرا كه در آخر اراده او را بجا مي آورند.

پسر دوم معرف رهبران يهودي بود ايشان مي گفتند ما عادل و مطيع هستيم يقيناً از خدا اطاعت خواهيم كرد اما بعداً از او نافرماني مي كردند خدا از دهان يحيي تعميد دهنده فرمود توبه كنيد اما ايشان توبه نكردند ايشان به مسيح ايمان نياوردند و خدا را محبت ننمودند ايشان خود را دوست داشتند و بدينسان در آخر از خدا اطاعت نكردند. عيسي به رهبران يهودي فرمود كه گناهكاران توبه كار نظير باجگيران و فاحشه ها پيش از ايشان وارد ملكوت خدا خواهند شد. آخرين اولين خواهند شد. مي بينيم گاهي اوقات به كسانيكه در آخر عمر به مسيح ايمان مي آورند فيض و ثمردهي بيشتري عطا مي شود تا به كسانيكه در تمام زندگي خود مسيحي بوده اند.

غالباً كسانيكه سخت كار مي كنند و مي كوشند خود را جلو بيندازند در نهايت آخرين خواهند بود. كسانيكه بر اعمال شخصي خود تكيه مي كنند آخرين خواهند بود و كسانيكه شكرگزار هستند اولين خواهند بود. كسانيكه غرغر و شكايت مي كنند و حسادت مي ورزند آخرين خواهند بود.

خود مسيح چنين تعليم داد اول شدن را نجوييد. ما هيچ گاه نبايد با خدا معامله كنيم هرگز نبايد چنين فكر كنيم كه اينكار را براي خدا انجام داده ام حالا او بايد اجر مرا بدهد خدا بر طبق عقايد انسانها به ايشان پاداش نمي دهد. كسانيكه فكر مي كنند شايسته اول بودن هستند معمولاً آخرين مي شوند و كسانيكه خود را آخر مي شمارند غالباً اول خواهند شد. خدا شخص فروتن را بلند مي كند و شخص متكبر را پست مي گرداند. يعني هر ايماندار بايد تنها مسيح را بجويد و از او پيروي نمايد. سپس خدا خود هر كس را در جايي كه براي او مهيا كرده است قرار خواهد داد. توجه داشته باشيد كه در حكايت مزبور هيچ يك از پسران رفتار خوبي نداشت. پسر اول گفتارش نادرست بود و پسر دوم عملش. از اين مثل در مي يابيم كه خدا عمل را مهم تر از گفته انسان بحساب مي آورد.

اكنون كه به نيمه روزه بزرگ رسيده ايم سعي نماييم كه هر يك از ما بدرون خودش بنگرد و خود را تفتيش نمايد كه در طي اين مدت قدمي به جلو برداشته از تعداد گناهانش كم كرده و يا به آنها افزوده است. همانطوري كه يكي از دعاهاي طخساي ما در اين مورد مي گويد: عيسي مسيح كه ما را نيرو بخشيد و ياري داد تا به نيمه روزه برسيم باشد كه ما را با فيض و نعمت خودش نيرو بخشد تا اين روزه را جسماً و روحاً به انتها برسانيم. آمين .

 

تفسير انجيل از كشيش توما شينو