يكشنبه پنجم رستاخيز

انجيل يوحنا فصل 21 آيه 1 الي 14

در انجيل امروز مشاهده مي كنيم كه مسيح براي بار سوم در كنار درياي طبريه بر شاگردان ظاهر مي شود. درياي طبريه نام رومي درياي جليل بودو تيبريوس يكي از امپراطوران روم در زمان عيسي بود كه از سال 14 تا 37 ميلادي حكومت كرد. هنگامي كه يوحنا انجيل خود را مي نوشت نام درياي جليل به افتخار اين امپراطور به درياي طبريه تغيير يافت. پطرس و توما و نتنائيل و پسران زبدي يعني يعقوب و يوحنا و دو شاگرد ديگر كه نامشان قيد نشده است همگي در كنار درياي جليل گرد آمده بودند ايشان منتظر ظاهر شدن خداوند بودند چنانكه خود گفته بود.

در حاليكه منتظر بودند شاگردان براي ماهيگيري به دريا رفتند ليكن بعد از آنكه تمام شب را صرف اينكار كرده بودند چيزي صيد نكردند. آنگاه عيسي در ساحل ظاهر شد اما ايشان نيز همانند مريم مجدليه ابتدا او را نشناختند زيرا جسم قيام كرده عيسي تا حدي تغيير كرده بود. عيسي با وجود اينكه مي دانست كه آنها چيزي صيد نكرده اند از آنان مي پرسد نزد شما خوراكي هست او مي خواست كه خودشان اين را بگويند در واقع هنگامي كه ضعف و ناتواني خود را به مسيح اقرار كنيم وي نيازهاي ما را برآورده مي سازد.

وقتي كه شاگردان گفتند كه چيزي صيد نكرده اند عيسي به ايشان فرمود كه تور خود را سمت ديگر قايق به دريا بيفكنند آنگاه شمعون پطرس رفت و دام را بر زمين كشيد پر از صد و پنجاه و سه ماهي بزرگ و با وجودي كه اينقدر بود دام پاره نشد. در اين صيد معجزه آسا احتمالاً مفهومي نمادي نهفته است. قايق واحد و تور كه پاره نمي شود مي تواند نشانه اتحاد و كليسا باشد كه در آن نقش پطرس نسبت به نقش ساير شاگردان مسيح از اهميتي خاص برخوردار است. كثرت ماهي صيد شده نيز بر اين واقعيت دلالت مي كند كه همه ملتها به كليساي مسيح دعوت شده اند. اين كار كه از قدرت انسان خارج است تنها در اطاعت از فرمان مسيح امكان پذير مي شود.

ما شاگردان نيز گاه تمام وقت خود را صرف صيد ماهي در سمت نادرست مي كنيم بدون اينكه چيزي صيد كنيم. اين عيسي است كه بايد بما بگويد كه تور خود را كجا بيندازيم و اين عيسي است كه بايد ماهي را به درون تور بكشد هنگامي كه يوحنا شاگردي كه عيسي دوست مي داشت اين معجزه را ديد فوري فهميد كه مردي كه در كنار ساحل است خداوند است. حتي با وجود اينكه شاگردان اكنون مي دانستند كه مردي كه در ساحل بود عيسي است مي ديدند كه چيزي در او تغيير يافته است. ايشان مي خواستند بپرسند آيا واقعاً تويي اي خداوند اما جرأت نكردند. اين سومين باري بود كه عيسي بر شاگردان به صورت يك گروه ظاهر مي شود. آمين .

 

تفسير انجيل از كشيش توما شينو