يكشنبه ششم دنخا

5 فوریه 2012  مصادف با 16 بهمن 1390

  1. امروز یکشنبه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه طرلان زیرک دیزج تکیه، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای یوسف ابراهیمی و بستگان آن مرحومه از ساعت 3 الی 5:30  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. فردا دوشنبه 17 بهمن ماه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم یونن بت پطروس در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط برادر آن مرحوم آقای دکتر ایوان و خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  3. روز سه شنبه 18 بهمن ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه خوزانی (خوسگه) بت سرگیس، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای یوعو یونن و خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6  بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید
  4. روز سه شنبه 18 بهمن ماه بمناسبت درگذشت مرحومه ناناجان عیسوی دیزج تکیه در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده عیسوی و برادرزاده های آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید.
  5. روز پنج شنبه 20 بهمن ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه برینا میرزائی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 2:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  6.  روز جمعه 21 بهمن ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم ایلیا ابراهیمی دیزج تکیه، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گرديد.