يكشنبه پنجم دنخا

1- روزهاي دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه باعوتاي نينوي و پرهيز از گوشت و چربي و روزه تا ظهر مي باشد.    

2- روز دوشنبه و سه شنبه نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح برگزار خواهد گرديد.

3- روز چهارشنبه ساعت 4 بعدازظهر مراسم دعاي باعوتاي نينوي و بعد از آن نماز قداس قرباني مقدس برگزار خواهد گرديد.