يكشنبه چهارم رسولان

24 ژوئن 2012  مصادف با 4 تیر 1391

روز چهارشنبه به مناسبت درگذشت مرحومه ولهیلما مخطس که در آمریکا درگذشته است مراسم مجلس ترحیم توسط خانم ژانت و آقای جمیس مخطس در سالن کاتولیکها از ساعت 2/5 الی 5/5 بعدازظهر برگزار خواهد گردید