يكشنبه پنجم روزه

انجيل يوحنا فصل 7 آيه 37 الي 52

در روز آخر عيد عيسي مسيح خطاب به مردم مي گويد: هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد. پولس رسول در رساله خود به قرنتيان يادآوري مي كند كه خدا در زمان آوارگي قوم بني اسرائيل در بيابان به آنها آب فراهم نمود كه بطور معجزه آسايي از صخره اي بيرون آمده تمامي قوم و حيوانات ايشان را سيراب مي ساخت آن صخره نشانه اي بود از صخره روحاني يعني عيسي مسيح او منشأ و سرچشمه تمامي آن بركات روحاني فوق يعني ابر و عبور از دريا و نان روحاني و صخره تماماً از عيسي مسيح بوده است.

براي دريافت آن آب زنده بايد ابتدا تشنه آن باشيم اگر تشنه عدالت و حيات روحاني نباشيم پر نخواهيم شد. مردم جهان گرسنه لذت و خوشبختي هستند ليكن ارضاء نمي شوند اگر انسان در جستجوي خوشبختي باشد آن را نخواهد يافت ليكن اگر ابتدا عدالت را بجويد هم عدالت و هم نيك بختي را خواهد يافت. انسانها در جستجوي خوشبختي هستند ليكن بدبخت باقي مي مانند چرا؟ به علت گناه.

براي آزاد شدن از بدبختي شخص بايد از گناه آزاد گردد يعني بايد عادل شود. عيسي مسيح فرموده است اول عدالت را بطلبيد كه اين همه يعني شادي، آرامش و قدرت روحاني و ديگر بركات براي شما فراهم خواهد شد. عادل بودن به معني مقدس بودن و به خدا نزديك بودن شبيه به مسيح بودن و پر بودن از روح القدس مي باشد. براي عادل بودن بايد از گناه آزاد شويم زيرا گناه ما را از خدا جدا مي سازد و كار روح القدس را در زندگيمان مسدود مي گرداند.

اگر شخصي كمي گرسنه باشد خدا به او چيز كمي خواهد داد اگر زياد گرسنه باشد خدا به او چيزهاي زيادي خواهد داد. ما به واسطه ايمان به مسيح در نظر خدا عادل مي گرديم زيرا غير ممكن است كه نجات را به واسطه عدالت شخصي مان و بواسطه تلاش خودمان بدست آوريم تنها راه بدست آوردن نجات به واسطه ايمان به مسيح مي باشد.

جهان اطراف ما از لحاظ روحاني شبيه به يك بيابان است يعني خشك و بدون حيات روحاني براي آنكه حيات در بيابان سر برآورد آب لازم است و آب بايد از شاگردان مسيح يعني از كليساي مسيح جاري شود. در اينجا عيسي مسيح بما مي گويد آب زنده همان روح القدس است هنگاميكه با ايمان نزد مسيح مي آييم وي روح القدس را به ما عطا مي فرمايد. همانگونه كه بدن ما دائماً به آب نياز دارد جان ما نيز دائماً محتاج روح القدس مي باشد. ايمانداران همگي بطور كامل وابسته به روح القدس مي باشند. آمين .

تفسير انجيل از كشيش توما شينو