يكشنبه پنجم ظهور (دنخا)

انجيل يوحنا فصل 3 آيه 1 الي 21

در انجيل امروز مي خوانيم كه عيسي مسيح در جواب شخصي بنام نيقوديموس كه مي خواست چيزهاي بيشتري راجب به ملكوت خدا بداند جواب مي دهد بتو مي گويم اگر كسي از سر نو مولود نشود ملكوت خدا را نمي تواند ببيند. نيقوديموس يك فريسي و همچنين يكي از رؤساي يهود يعني يكي از اعضاي شوراي عالي مذهب يهود بود. او يك يهودي بسيار تحصيل كرده اي بود جزو فقها به شمار مي رفت وي شبانه نزد عيسي رفت زيرا نمي خواست كه كسي از ماجرا آگاه شود او معجزات عيسي را ديده بود و مي دانست كه عيسي معلم مخصوصي است كه از سوي خدا آمده است وي سعي نمي كرد كه همانند ساير رؤساي يهود عيسي را در مباحثه به دام بيندازد بعدها وي در مقابل شوراي يهود از عيسي طرفداري كرد و بعد از مرگ عيسي هنگاميكه تمام شاگردان گريخته بودند او در تدارك تدفين عيسي كمك كرد.

نيقوديموس پرسيد چگونه ممكن است انسان از سر نو متولد شود؟ هيچ كس نمي تواند دوباره وارد شكم مادرش شود بنابراين از آنجائيكه دوباره متولد شدن جسماني غير ممكن است چگونه شخص مي تواند دل و طبيعتي نوين بدست آورد. اين امر در نظر نيقوديموس غير ممكن مي نمود. اين بار عيسي اضافه كرد كه براي ورود به ملكوت خدا شخص بايد از آب و روح مولود گردد. آب نشانه تطهير و تعميد است تعميد نشانه پاك شدن از گناهان است تا زماني كه انسانيت كهنه ما نميرد نمي توانيم انسانيت با طبيعت جديد را دريافت كنيم بدينسان براي از سر نو مولود شدن بايد ابتدا شسته شويم تعميد يابيم و تطهير گرديم انسانيت قديمي و گناهكار ما بايد بميرد آنگاه براي گام بعدي آماده خواهيم شد براي متولد شدن از روح.

زندگي ما تنها هنگامي مقبول خدا خواهد شد كه از روح متولد گرديم تنها به واسطه قدرت روح القدس است كه مي توانيم احكام خدا را بجا آورده زندگيمان مورد پسند خدا واقع شود. هنگاميكه از مادرمان زاده مي شويم بر حسب جسم بدنيا مي آييم نمي توانيم روحاني شويم مگر آنكه از روح از سر نو مولود گرديم يعني بايد تعميد بگيريم زيرا طبيعت ما به واسطه آنچه كه بما حيات مي بخشد تعيين مي گردد. ما بعنوان شهروندان جهاني گناه آلود بدنيا مي آييم.

براي شهروند ملكوت خدا شدن بايد انسانيت گناهكارمان بميرد و از لحاظ روحاني دوباره متولد شويم پس بايد با ايمان نزد مسيح رفت تا از گناهانمان شسته شويم. حيات نويني از بالا دريافت كنيم بدين طريق خواهيم توانست وارد ملكوت خدا گرديم. آمين .   

تفسير انجيل از كشيش توما شينو