يكشنبه ششم رستاخيز مسيح

9 مه 2010  مصادف با 19 ارديبهشت

1- امروز يكشنبه 19 ارديبهشت ماه بمناسبت سومين روز درگذشت مرحوم ايوان عيسي، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

2- امروز مراسم تشييع و به خاك شپاري مرحوم ويليام عزيز زاده بابرودي ساعت 30/1 بعدازظهر در كليساي ارامنه برگزار خواهد گرديد. مجلس ترحيم در سالن همان كليسا مهعقد خواهد گرديد. سومين روز درگذشت نيز روز سه شنبه 21 ارديبهشت توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در همان سالن نامبرده منعقد خواهد گرديد.

3- گروه بانوان كليساي كاتوليك اعلام مي دارد كه به مناسبت عيد صعود عيسي مسيح امروز بعد از نماز قداس قرباني مقدس در حياط كليسا اقدام به فروش كده خواهند نمود.

4- انجمن آشوريهاي اروميه و حومه اعلام مي دارد به مناسبت بزرگداشت روز معلم امروز يكشنبه 19 ارديبهشت ماه ساعت 6 بعدازظهر مراسمي را در سالن اجتماعات انجمن تدارك ديده است. و نيز به مناسبت بزرگداشت روز مادر يكشنبه آينده 26 ارديبهشت ماه ساعت 4 بعدازظهر مراسمي را در سالن اجتماعات انجمن تدارك ديده است. لذا از كليه آشوريها جهت شركت در مراسم هاي ياد شده دعوت بعمل مي آورد.

5- روز پنج شنبه آينده 23 ارديبهشت ماه عيد صعود عيسي مسيح به آسمان مي باشد. نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.

6- روز سه شنبه 21 ارديبهشت ماه به مناسبت هفتمين روز درگذشت مرحوم اسقف اعظم نشان توبوزيان خليفه كل ارامنه آذربايجان، مراسم مذهبي ساعت 5/3 بعدازظهر در كليساي ارامنه برگزار خواهد گرديد. سپس از ساعت 4 الي 6 بعدازظهر مجلس يادبودي توسط شوراي انجمن خليفه گري ارامنه آذربايجان ـ اروميه در سالن كاتوليكها اروميه برگزار خواهد گرديد.