يكشنبه ششم رسولان

27 ژوئن  2010  مصادف  6 تير

1- به مناسبت درگذشت مرحوم شموئيل يونان سنگر در كشور آمريكا مراسم مجلس ترحيم توسط دختر آن مرحوم خانم ناهرين يونان امروز يكشنبه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

2- روز يكشنبه آينده عيد توماي رسول مي باشد مراسم قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.

3- روز سه شنبه 8 تيرماه عيد حضرت پطرس و پولوس مي باشد. كه به يكشنبه آينده 13 تير ماه موكول مي گردد.

4- روز پنجشنبه10 تير ماه چهلمين روز درگذشت مرحوم ادوين مراد     مي باشد. مراسم مجلس ترحيم توسط همسر آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي انجيلي برگزار خواهد گرديد.