يكشنبه ششم روزه

انجيل يوحنا فصل 10 آيه 1 الي 15

در اين قسمت از انجيل بكسي كه ما را به ملكوت خدا رهبري مي كند توجه شده است. بايد دانست در فلسطين معمولاً چوپانان مختلف گله هاي خود را به هنگام شب به محافظي مي سپردند تا آنها را در اصطبل نگهداري كند و بامداد هر چوپاني مي آمد تا گوسفندان خود را برداشته و به چراگاه ببرد. در اين وقت چوپان گوسفندان را صدا مي كرد، آنها كه صداي او را مي شناختند بدنبال او مي رفتند اين گوسفندان هرگز بدنبال كسي كه نمي شناختند يا دزدي كه در را شكسته و وارد شده بود نمي رفتند.

سيماي چوپان در نظر شنوندگان عيسي چهره اي آشنا است پيامبران بارها اين تصوير را درباره كسانيكه خدا بر سر ملت خود مي گمارد بكار برده اند و يا آنكه اين عنوان را بخدا و مقام الوهيت نسبت داده اند.

يوحنا مي گويد چوپان نيكو جان خود را بخاطر گوسفندانش مي دهد و حال آنكه كسي كه مزدور است به هنگام خطر گوسفندان را رها مي نمايد چوپان نيكو براي دفاع از گوسفندان خود را فدا مي كند زيرا آنها را دوست دارد. مسيح زندگي خود را هديه كرده تا به مردمان بگويد پدر نسبت به آنان محبت مي ورزد. او زندگي را بازيافته و اين زندگي از ميوه اي فساد ناپذير سرشار شده است. هنگاميكه پدر او را دوباره زنده كرده و از مرگ رها ساخته است همچنانكه ما را هم با او دوباره زنده كرده است.

آنانكه پيش از او آمده اند دزدان و راهزنان بوده اند البته منظور پيامبران نيستند زيرا دائماً از آنان يادآوري و طرفداري كرده بلكه منظور كساني چون تئوداس و يهوداي اهل جليله است كه مدعي يودند مسيح موعود مي باشند و مردماني را برانگيخته بودند و از آنان در اعمال رسولان فصل 5 آيه 36 ياد شده است. پيامبران دروغين از گوسفندان به نفع خود بهره برداري مي كنند آنان مي دزدند مي كشند و ويران مي كنند در صورتيكه عيسي آمده است تا بدهد جان ببخشد زندگي انساني و زندگي خدائي خود را عطا كند.

اينياس مقدس هل انطاكيه كه در سنه اول ميلادي مي زيست براي اينكه دامنه تعليمات يوحناي مقدس را نشان دهد چنين گفته بود او دري است كه بپدر راهنمائي مي كند و از اين در ابراهيم اسحق و يعقوب انبياء و حواريون كليسا مي گذرند سپس توضيح داده كه او فقط بمانند يك در نمي باشد بلكه در منحصر بفرد است همچنين به منزله يكي از راهها نبوده و راه منحصر بفرد مي باشد چنانكه خود نيز گفته است هيچ كس غير از طريق من به پدر راه ندارد.

اين بدان معني نيست كه اگر عيسي مسيح را صريحاً بعنوان راه منحصر بفرد بسوي پدر نپذيريم نجات و رستگاري وجود ندارد بلكه همه راههائي كه بسوي پدر مي رسند الزاماً از عيسي مسيح مي گذرند حتي اگر او را نشناسند.

تفسير انجيل از كشيش توما شينو