يكشنبه ششم ظهور (دنخا)

انجيل يوحنا فصل 3 آيه 22 تا آخر

در اين قسمت از انجيل يوحنا مي بينيم كه برخي از شاگردان يحيي تعميد دهنده با يك يهودي در مورد احكام طهارت بحث مي كردند. شايد آن يهودي يكي از شاگردان عيسي بود. طي بحث بر سر طهارت شاگردان يحيي پي بردند كه مردم بي شماري براي تعميد گرفتن نزد عيسي مي روند.

شاگردان يحيي از اين امر رنجيدند. اما از سخنان يحيي معلوم مي شود كه او به شاگردانش توصيه كرده بود كه از موفقيت عيسي گله و شكايت نكنند. او مي فرمايد هر كسي از جانب خدا براي وظيفه خاصي منصوب شده است و به هر انساني عطيه ي خاصي داده شده است تا آن وظيفه را انجام دهد. همانطور كه مي گويد هيچ كس چيزي نمي تواند يافت مگر آنكه از آسمان به او داده شود. يحيي مأموريت داشت كه فقط راه را براي آمدن مسيح آماده كند. او هرگز سعي نكرد كه خود را برافرازد و هنگاميكه مردم سعي كردند او را بيش از آنچه كه شايسته بود تكريم كنند وي آنرا نپذيرفت او از اينكه مي ديد كه مردم نزد عيسي مي روند شادي مي نمود. در واقع كل هدف يحيي تعميد دهنده تجليل از عيسي بود اين هدف تمام شاگردان مسيح بوده و هست.

يحيي تعميد دهنده از زمين بود اما عيسي از آسمان آمد او از آنچه كه در آسمان ديده و شنيده بود شهادت داد لذا شهادت او مطمئن و حقيقي است. مسيح كلمه خدا است اگر مسيح راست است خدا نيز راست است اما هرگاه كسي مسيح را رد كند خدا را نيز رد كرده است كسي كه شهادت مسيح را نپذيرد خدا را دروغگو شمرده است. مسيح بعنوان پسر يگانه خدا بوسيله تعميدش خود را به ما شناسانيد و نيز به واسطه صليب خود و ريختن خون خويش خود را به عنوان تنها قرباني گناهان ما و به عنوان تنها منجي عالم بما معرفي نمود.

روح القدس بر اين حقيقت كه عيسي مسيح پسر خدا و منجي عالم است شهادت مي دهد. يكي از كارهاي روح القدس اينست كه بر حقيقت شهادت مي دهد و شهادت روح القدس حق است. پس هر سه شهاد يعني تعميد مسيح و مرگ او بر روي صليب يعني قرباني او و شهادت روح القدس با يكديگر توافق كامل دارد و براي اطمينان بخشيدن به ما ايمانداران لازم و كافي است. هر سه شاهد بر اين حقيقت كه عيسي مسيح پسر خدا  نجات دهنده جهان است شهادت مي دهند. ما مي توانيم كاملاً به مسيح اعتماد كنيم زيرا كه خداي پدر همه چيز را به دست او داده است همانطوري كه خودش مي گويد پدر همه چيز را به من سپرده است تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من داده شده است. تمامي بركات روحاني خدا در مسيح در دسترس ما قرار مي گيرد. او بما حيات جاوداني مي بخشد اين چكيده تمامي بركات روحاني اش مي باشد.

ايمان داشتن به مسيح يعني داشتن حيات جاوداني هنگاميكه به مسيح ايمان مي آوريم از بالا يعني از آسمان مولود مي شويم و حيات روحاني نويني دريافت مي كنيم اين حيات بلافاصله بعد از ايمان آوردن آغاز شده و هرگز پايان نمي پذيرد. آمين .

تفسير انجيل از كشيش توما شينو