يكشنبه هفتم تابستان

26 آگوست  2012 مصادف با 5 شهریور 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومین: رابی آتور سرگیس زومبلان ـ بابه، شوشیک خسروآبادی ـ لی لی یادگار گلپاشین ـ صوفیه کرم پور سپرغان ـ سرگیز ملکو سنگر.

 

  • امروز یکشنبه بمناسبت سومین روز درگذشت مرحوم رابی آتور سرگیس زومبلان در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط دختر خاله های آن مرحوم خانم ها مبیل و ملین عیسی و سایر بستگان از ساعت 3:30 الی 5:30 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  • روز پنجشنبه 9 شهریور ماه بمناسب درگذشت مرحوم دریاوش برندارو دیزج تکیه در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای نینوس پسر مرحوم و آقای کوروش و خانم کریستینا برادر و خواهر آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.