یکشنبه هفتم روزه عید اوشعنا

امسال نيز يكشنبه اوشعنا، جشن ورود مظرفرانه عيسي مسيح پسر داود به اورشليم با حضور جمع كثيري از ايمانداران برگزار گرديد. اين جشن با مزامير و سرود كه توسط كودكان و گروه كر و شماسان سروده مي شد آغاز گرديد در حالي كه همه جماع با در دست داشتن شاخه سبز همانند مردم اورشليم اين روز را با شادي مزين نمودند. جناب اسقف در موعظه خود اشاره به ورود عيسي به اورشليم نمودند كه چگونه مورد استقبال مردم قرار گرفت و چگونه با ورود او همه شهر دگرگون گشت نه همانند دفعات پيش كه وارد آن شهر شد اما امروز دروازه هاي شهر بر روي باز مي شوند..

پس از ورود عيسي متوجه مي شود كه هيكل كه خانه خدا است و مكاني براي عبادت و نيايش مبدل با مكان درآمد و خريدو فروش گرديده است. اين صحنه او را دگرگون نمود و همه را از آنجا به بيرون راند. و با اشاره به آيه ي از ارميا نبي فرمود: «خانه من خانه دعا و نيايش است اما شما آن را تبديل به خانه سوداگران و دزدان نموده ايد. مقصود او اين بود تا بفهماند انسان بايد بيشتر خدا را ياد كند و پرستش نمايد نه اينكه به دنبال ماديات دنيوي باشد و بفهماند كه از آن روز زندگي جديدي آغاز گرديد، انسان ديگر در جهالت باقي نمي ماند و سرگردان نخواهد بود چرا كه شبان نيكويي براي سرپرستي گله آمده است تا راه راست و ملكوت محبت آسماني را بشارت دهد. و اينكه چگونه او سرچشمه حيات است؛ حيات نو و ابدي . ما نيز براي دريافت اين حيات ابدي بايد قلب خود را از هرگونه رياكاري پاك نماييم دعاي ما دعايي باشد باطني نه تظاهر فرمان خدا را محترم بشماريم و با دعا و روزه و دريافت قرباني مقدس دروازه قلبمان را بر روي عيسي بگشاييم و از او با شادي و سرور در قلبان استقبال نماييم تا بركات خداوندي را دريافته و از گناه زدوده گشته شاگردان واقي او شويم.

جناب اسقف در پایان سخنان خود این روز به کودکان و نوجوانان که همانند کودکان اورشلیم به زیبایی قابل وصفی سرودها و مزامیر را سریایدند تبریک گفت و برکات خداوند ما عیسی مسیح را برای آنها طلبید.

 

عکسهای مربوط به جشن