يكشنبه هفتم ظهور (دنخا)

انجيل متي  فصل 8 آيه 5 الي 13

در انجيل امروز مشاهده مي كنيم هنگاميكه عيسي وارد شهري بنام كفرناحوم شد يوزباشي ارتش روم به سوي او آمد و از او تقاضا كرد كه خادمش را شفا دهد. او يك رومي و در نتيجه غير يهودي بود. مي دانيم در روزگار كتاب مقدس يهوديان با نظر حقارت بر غير يهوديان مي نگريستند پس يوزباشي با تصور اينكه عيسي نيز همانند ديگر يهوديان است مي ترسيد كه مستقيماً به عيسي رجوع كند.

پس او به عيسي عرض مي كند من لايق آن نيستم كه زير سقف من آيي فقط سخني بگو و خادم من شفا خواهد يافت. در واقع او فهميده بود كه عيسي داراي اقتدار الهي است مي دانست قدرت و اقتدار چيست چون خود او سپاهياني زير دست داشت. مي دانست عيسي نيز صاحب اقتدار است و فرمانش به اجرا درخواهد آمد.

در اينجا مي بينيم اين شخص ما بين قدرت خود و قدرت عيسي مقايسه اي مي كند. يعني همانطوري كه يوزباشي مي تواند حكم مؤثري بدهد هنگاميكه به زيردستان خود دستور مي دهد همينطور عيسي مي تواند حكم مؤثري بدهد هنگاميكه به زيردستان خود دستور مي دهد. اما اين زيردستان عيسي چه كساني هستند؟

از نظر انجيل نگاران و نيز هم عصران عيسي خدا در اين دنيا از راه فرشتگان عمل مي كند به ويژه براي شفاي بيماريها. پس اين امر كه از نظر يوزباشي عيسي با فرمان دادن به فرشتگان خدا در مورد عملي ساختن شفاي خادم مي تواند بطور مثبت به درخواست وي جواب گويد بسيار متحمل بنظر مي آيد بنابراين بر ما كشف مي شود كه اعتراف به ايمان يوزباشي چه چيز خارق العاده اي را در بر دارد.

در واقع چه كسي شايسته حكم كردن بر فرشتگان و داشتن قدرت بر آنهاست و چه كسي مي تواند مافوق آنها باشد مگر كسي كه باطناً به خدا نزديك است؟ بطور مسلم يوزباشي در عيسي كسي را مي بيند كه بالاتر از يك معجزه گر و پيامبري باشد. بنابراين آيا شگفت آور است كه عيسي از ايمان يوزباشي در تعجب بيافتد. پس اقرار به ايمان از سوي يوزباشي نكته اي بسيار جالب است اگر چه اين اقرار بطور صريح اين حقيقت را كه عيسي خداوند است بيان نمي كند از آن هم زياد دور نيست و اقراري است كه از همه به اقرار مسيحيان اوليه بعد از رستاخيز نزديك تر مي باشد. پس مي بينيم ايمان اين شخص باعث مي شود تا خادم او از فاصله دور بوسيله عيسي مسيح شفا يابد. پس نجات مسيح شامل همه ملتها مي باشد يعني هر كه ايمان بياورد نجات خواهد يافت. آمين . 

تفسير انجيل از كشيش توما شينو