عيد تعميد عيسي مسيح در اروميه

سخنراني جناب اسقف توماس ميرم

در اين روز مبارك شنيديم كه چطور همه براي آمرزش از گناهان تعميد مي گيرند. عيسي نيزهمانند آنان براي تعميد به رود اردن نزد يحيي تعميد دهنده مي رود اما يحيي با ديدن او و اينكه تعميد مي گيرد آشفته مي شود و مي گويد  اين من هستم كه از تو بايد تعميد بگيرم.

 اما عيسي مي فهماند كه رستگاري بايد به اتمام برساند همانند همه انسانها او نيز بايد تعميد را دريافت نمايد .

در اين روز ما به واسطه كتاب مقدس شاهد اين مي باشيم چطور روح القدس به او فرود مي آيد و راز تثليث مقدس آشكار مي گردد  چنانكه  خدا در آن روز نداي خدا چنين به گوش مي رسد كه، اين است پسر محبوب من. اين همان راز پدر و پسر و روح القدس، خداي واحد است. اما قابليت درك آن را هنوز نداريم.

براي درك بهتر او بايد خدا باشيم كه امري غير ممكن است فقط چيزي را مي دانيم كه تواناني درك آن به ما داده شده است. پسر خدا كه انسان شد اين راز را براي ما آشكار ساخت و فهماند. اينكه خدا انسان گرديد و در ميان گنهكاران ساكن گرديد البته  درك آن غير قابل ممكن است اما خدا با فروتني اين درجه را قبول نمود تا به انسان نزديكتر گردد.

با اين عمل، عيسي مأموريت خود را براي بشارت آماده مي سازد تا راه را براي نجات بشريت تكميل كند. به همين دليل امروز عيد بزرگي مي باشد براي تمام مسيحيان زيرا خدا انسان گرديد و ميان ما ساكن گرديد. تثليث مقدس رازي است بس بزرگ و مهم.

در كارتاژ (تونس اكنون) همانند آگوستين قديس كه در كتاب خود روايت كودكي كه در چاله اي كوچك آب دريا را مي خواست بريزد را بيان مي كند. وقتي متحير مي شود از كار آن كودك از او مي پرسد چگونه مي خواهد تمامي آب دريا را در اين چاله كوچك بگنجاني اين امري است غير ممكن و آن طفل چنين جواب مي دهد: پس چطور شما مي توانيد راز تثليث را در مغز كوچكتان بگنجانيد؟  اين گونه بود كه به جهالت و خود خواهي خود پي برد و به خدا اعتراف نمود كه من گناهكارم زيرا خواستم بيشتر بفهمم. فقط ايمان مي تواند ما را در درك بهتر اين راز ياري دهد.   

 بعد از مراسم قداس قرباني مقدس اهدايي هاي جماعت ايماندارن به همين مناسبت جمع گرديد و به قيد قرعه همانند هر سال ساقدوش عيسي مسيح تعيين گرديد. امسال آقاي جاني عيوض به عنوان ساقدوش انتخاب گرديد.

 

عكسهاي مراسم