( لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد. بحسب اندازه بخشش مسیح )

افسسیان 4 : 8

یکشنبه 7 خرداد ماه 1391 شانزدهمین دوره دعای اتحاد کلیساهای ارومیه در کلیسای قدیمی و زیبای حضرت مریم برگزار شد.

مراسم رأس ساعت 6 بعدازظهر با خوش آمدگویی کشیش عزیزیان آغاز شد و سپس پیام اتحاد توسط اسقف اعظم توماس میرم قرائت گردید. ایشان ضمن سخنانشان اینگونه به این موضوع اشاره کردند که عید پنطیکاست یک تولد دوباره برای جماعت ایمانداران است. روزیست که عیسی مسیح پس از صعودش به آسمان بر شاگردانش نزول کرد و وظیفه جدیدی را به عهده آنان واگذار کرد.

اسقف میرم فرمودند: که ما باید مایل باشیم و بخواهیم که روح القدس در زندگیمان حضور پیدا کند.

هیچ یک از اعضای بدن نمی توانند خود را جدا از بدن و از اعضای دیگر بدانند به همینگونه است یک ایماندار از جماعت ایمانداران و روح القدس ـ ما همه یکی هستیم.

سپس گروه سرود ضمن سرودشان از زبان جماعت ایمانداران چنین خواندند که ای داماد (ای عیسی مسیح) نزد عروست (جماعت ایماندار) برگرد و مرا تنها نگذار.

سپس دعا برای اتحاد توسط کشیش یوحنا لوژون قرائت گردید.

بعد از آن کلام خدا توسط کشیش شینو خوانده شد.

بخشی از سخنان کشیش الیا یادگار

سپس سرود دیگری توسط گروه سرود خوانده شد.

« اگر غمهای بزرگ در قلبت داری ـ اگر بار سنگینی در زندگی بر دوش داری ـ خداوند می تواند به تو یاری رساند ـ او قادر است بار سنگینت را بردارد ـ پس عیسی را به قلبت دعوت کن. »

پس از سرود کلام خدا توسط کشیش عزیزیان قرائت شد.

کشیش هرمز اصلانی کسی بود که در مرحله بعد به موعظه کلام خدا از انجیل یوحنا باب 15 : آیه های 17 ـ 9 پرداخت. « همچنان که پدر مرا محبت نمود من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید، اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت من خواهید ماند چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او     می مانم. »

یوحنا 15 : 9 و 10

 

و سپس گروه کُر آخرین سرودشان چنین سرودند: که

ای روح القدس در قلبهای ما فرود آی و آن را پر از نور فرما ـ مانند انوار خورشید و ماه چشمانمان را روشن کن ای عیسی مسیح ـ ما را که همچون آهویی گرسنه و تشنه دوان دوان به سویت می آییم و ...

سپس اعتقاد نامه توسط کشیش یوحنا لوژون خوانده شد و ایشان اشاره نمودند که اگر چه ممکن است این متن در هر کلیسایی در چند کلمه پس و پیش باشد اما همه یک ایمان و یک محبت را می رساند.

و سپس سلام مسیح توسط اسقف اعظم توماس میرم بین جماعت پخش شد.

و در ادامه برنامه با دعای جماعت توسط کشیش یادگار و دعای خاتمه توسط اسقف اعظم توماس میرم به پایان رسید.

با امید به آنکه سال آینده یکبار دیگر در این روز و در این ساعت در زیر سقف دیگری گرد هم آییم.

و لایق دوستیی که عیسی مسیح ما را به آن دعوت کرده باشیم.

بر سر سفره دلمان چیزی جز محبت و عشق به یکدیگر چیز دیگری مهمان نباشد و هیچ کس دیگری بجز عیسی مسیح ما را به این مهمانی دعوت نکند.

( لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد. بحسب اندازه بخشش مسیح )

                                                                                             افسسیان 4 : 8

گزارش از آنت ورده  

عکسهای مربوطه