مراسم شب عید رستاخیز عیسی مسیح در ارومیه و سلماس

چرا زنده را در میان مردگان میطلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخواسته است.

روز شنبه  14 فروردین ماه مصادف با 3 آوریل مراسم نماز عصر عيد ميلاد ساعت 6 بعدازظهر در كليساي كاتوليك اروميه با شركت جناب اسقف توماس و كشيش توما و شماسان آغاز گرديد پس از دعاي عصر نماز قداس قرباني مقدس توسط كشيش توما با شركت جمع كثيري از جماعت ايمانداران برگزار گرديد .

در این روز بزرگ همه ایمانداران جمع شده بودند تا شهادت دهند که مسیح از میان مردگان برخواسته و بر مرگ پیروز گشته. جان او در قبر باقی نخواهد ماند و بدنش نخواهد پوسید، او زنده شده و اکنون در آسمان بر عالیترین جایگاه افتخار در کنار خدای پدر نشسته است.

در اين روز نيز همچنين مراسم قداس قرباني مقدس ساعت 10:30 شب در روستاي تپه وير سلماس توسط كشيش هرمز با شركت همه اهالي آن روستا و شهرستان سلماس همراه با سرودهاي زيبا برگزار گرديد.

شب عید تپه ویر ـ سلماس

شب عید ارومیه