يكشنبه عيد قيام عيسي مسيح  

انجيل يوحنا فصل 20 آيه 1 الي 18

قيام مسيح از ميان مردگان پايه و اساس ايمان مسيحيان مي باشد. كتاب عهد جديد جز اين واقعيت چيز ديگري نمي باشد. در كتاب اعمال رسولان اين چنين آمده است عيسي ناصري اين شخص كه شما او را تسليم نموديد و به صليب كشيديد خدا او را برخيزانيد زيرا محال بود كه موت او را در بند نگاه دارد. اگر عيسي قيام نكرد و زندگيش در مرگ خاتمه يافت بنابراين او نمي تواند مسيح موعود و پسر يگانه پدر و خداوند باشد. پس راز تجسم او نيز واقعيت ندارد و همچنين روح القدس و كليسا و زندگي جاودان معني ندارد همانگونه كه پولس رسول در رساله اول خود به قرنتيان مي گويد اگر مسيح برنخواست باطل است و عظ ما و باطل است نيز ايمان شما و اگر فقط در اين جهان در مسيح اميدواريم از جميع مردم   بدبخت تريم.

مسيح رستاخيز كرده براي چند روز و چند ساعت زندگي كردن نيست هيچ كس در مورد او اين چنين تصوراتي ندارد به عبارت ديگر او به زندگي قبلي خود برنمي گردد يعني زندگي جسماني كه قبلاً داشته است. مسيح با رستاخيز خود بر مرگ چيره گشت پس مرگ ديگر نمي تواند بر او حكومت نمايد زندگي او دنيوي نمي باشد بلكه زندگي ابدي و جاودان كه هيچ گونه وابستگي به قوانين طبيعي اين دنيا ندارد.

او با قيام خود از مردگان وارد جلال الهي گرديد و تمامي پري در او ساكن شد و صاحب همه چيز همه انسانها و زمانها و مكانها گرديد. نويسندگان عهد جديد با اشاره به قيام مسيح مي خواهند بيان كنند كه او همان عيساي ناصري است كه قبل از قيام با آنها زندگي مي كرد و الآن زنده است و براي بيان اين مطلب مي گويند مسيح مرد اما براي هميشه زنده است و ديگر نخواهد مرد.

همچنين مي گويند خداوند پسر خود را جلال داد زيرا او خود را فروتن ساخت از اين جهت خدا نيز او را بغايت سرافراز نمود. بايد دانست براي مسيحيان اوليه اتفاقات زندگي مسيح يعني سرافرازي و جلال و صعود و نشستن بدست راست پدر همه اينها براي تشريح و بيان راز رستاخيز بودند.

از طرفي ديگر رستاخيز مسيح تنها يك اتفاق شخصي نمي باشد او از مردگان برخاسته و نوبر خوابيدگان شده است قيام او شروع يك زندگي تازه و يك انقلاب كلي و جهاني مي باشد.

كسيكه خود را مسيحي مي داند نه تنها بايد به قيام مسيح ايمان داشته باشد بلكه بايد در هر لحظه از زندگي روزمره خود آنرا تجربه نمايد قيامي كه تمام جنبه هاي زندگي او را فرا گيرد و آنرا دگرگون سازد.

هر فرد مسيحي وظيفه دارد راههايي كه منتهي به مرگ و نابودي مي شوند را از خود بدور سازد و راههايي كه به زندگي جاودان مي رسند هموار سازد هر كجا كه باشد مي بايست به مسيح قيام كرده ملبس بوده و در راه اميد و آزادي و زندگي جاودان يعني راههاي قيام تلاش نمايد. آمين .

تفسير انجيل از كشيش توما شينو