ملاقات گروه ایمان و نور با پاتریارک اعظم عمانوئیل سوم دللی  و اسقف اعظم شلیمون وردونی معاون پاتریارک در حضور اسقف اعظم توماس میرم

ساعت 16:00 روز شنبه 24 اکتبر 2009 گروه ایمان و نور که با فرزندان ناتوان خدا فعالیت می نمایند با عالیجناب پاتریارک و اسقف اعظم وردونی در حضور اسقف توماس ملاقات نمودند و با ارائه گزارش مبنی بر اینکه این گروه را 12 عضو از فرزندان ناتوان خدا و 20 عضو به عنوان مربی و راهبه نارمن و کشیش توماس شنو تشکیل می دهند. بعد از ارائه نوع فعالیت گروه و هدف آن ، عالیجناب پاتریارک سخن را اینگونه آغاز نمود که فرزندان ناتوان خدا فرزندان ما هستند و حائز اهمیت است که آنچه در توانمان باشد انجام دهیم تا موجبات خوشحالی و رضایت از زندگیشان را فراهم آوریم. عالیجناب در پایان سخنانشان آنها را برکت داده و عکس یادبودی با آنها انداختند.