تناول اولین قربانی مقدس کودکان در کلیسای کاتولیک ارومیه

روز یکشنبه 27 ژوئن مصادف با 6 تیر ماه 89 مراسم قداس قربانی مقدس توسط جناب اسقف توماس در کلیسای کاتولیک ارومیه برگزار  گردید در این روز 27 تن از کودکان عزیز برای اولین بار قربانی مقدس را دریافت نمودند . در این مراسم عده ی زیادی از ایمانداران که تعدادی از آنها والدین کودکان بودند شرکت نمودند.

طی مراسم شماسی و قرائت رساله پولوس رسول بر عهده کودکان بود که به نحو احسن قرائت کرده اجرا نمودند و پس از قرائت انجیل مقدس جناب اسقف در موعظه خویش اشاره به اهمیت این روز برای همه ایمانداران بالاخص کودکان نمود.. و در ادامه فرمودند که چگونه قربانی مقدس و شرکت در نماز قداس قربانی مقدس در روزهای یکشنبه و اعیاد از اهمیت خواصی برخوردار می باشد و چگونه دعا انسان را به خداوند نزدیک می نماید. سپس اشاره به والدین نموده فرمودند که چگونه تک تک آنها در پرورش روحانی فرزندانشان نقش مهمی دارند اینکه قربانی مقدس را ارج نهاده و قلب خود را قبل از دریافت آن از هرگونه افکار پلید و گناه پاک سازند و این کار با توبه و اعتراف امکان پذیر می باشد.

 

عکسهای مربوط مراسم