درگذشت مرحوم پطرس يونان سردرود

روز جمعه مراسم تشييع و به خاك سپاري مرحوم پطرس يونان سردرود در كليساي كاتوليك اروميه توسط كشيش هرمز اصلاني برگزار گرديد.

مرحوم پطرس يونان در سال 1925 ميلادي در روستاي سردرود متولد گرديد. سالها بعد با مرحومه كنار عيوضي ازدواج نمود ثمره ي اين ازدواج 3 فرزند پسر و 3 نوه مي باشند. و در روز سه شنبه 12 ژانويه 2010 چشم از جهان فرو بست.

 خداوند او را قرين رحمت خود گرداند.