مراسم عيد فصح و شستن پاي شاگردان در اروميه و سلماس

روز پنجشنبه 1 آوريل 2010 مراسم عيد فصح و شستن پاي شاگردان ساعت 5 بعدازظهر در كليساي حضرت مريم مادر خدا در اروميه با شركت همه ايمانداران برگزار گرديد و ساعت 30: 8 شب دعاي شب جمعه مقدس برگزار گرديد

همان رو اين مراسم در كليساي قلب مقدس روستاي خسروآباد سلماس نيز توسط كشيش هرمز اصلاني و با شركت مسيحيان آن شهرستان برگزار گرديد.

عيد فصح بيانگر گذر از مرحله ي به مرحله ديگر به خصوصيات متفاوت . همانند قوم يهود كه از يوغ بردگي مصريان آزاد گشته و به سرزمين موعود، وعده داده شده توسط يهوه رسيدند و هر ساله با قرباني نمودند بره توسط كاهن خدا را به خاطر محبتش شكرگزاره كرده ستايش مي نمايند. و فصح را به اين مناسبت همه اعضاء خانواده دور هم جشن مي گيرند.

در عهد جديد نيز عيسي مسيح با فديه نمودن بدن خود به صليب كشيده شده قرباني گرديد و با پشت سر گذاشتن درد و رنج،  از سلطنت سياهي و مرگ گذر نموده پيروز مندانه رستاخيز نموده به سوي پدر اروج نموده مرحله ي جديدي از زندگي يا فصح نو را براي بشريت رقم زده زندگي جديدي براي انسان مهيا نمود.

ما مسيحيان نيز به همين مناسبت عيد فصحي كه مسيح از ما خواست هر ساله به ياد او برگزار مي نماييم . اين روز براي ما پيروان مسيح نيز مرحله اي است كه از آن گذر مي كنيم يعني از يوغ بردگي گناه رهانيده در مسيح آزاد مي شويم زيرا بره ي قرباني ما او گرديد و گناهان ما را بر دوش گرفت و خون و بدن خود كه همان قرباني مقدس است ،به عنوان خوراك روح ما عطا فرمود  و به سوي سرزمين موعود كه همان حيات ابدي مي باشد راهنمايي نمود.

عكسهاي مراسم در اروميه

عكسهاي مراسم در خسروآباد سلماس