روز جمعه مقدس 13 فروردين مصادف با 2 آوريل 2010 روزي كه عيسي مسيح بعد از تحمل رنج فراوان به صليب كشيده شد و به ما انسانها نشان داد چگونه تابع خواست خدا باشيم اگر مي خواهيم به هدف واقعي زندگي برسيم همانطوري كه مسيح با مرگ بر روي صليب به هدف خود كه همانا نجات و رهايي بشريت بود رسيد. عيسي مسيح با مرگ خويش زندگي نو را به بشريت بخشيد و همچنين هدف از زندگي را براي انسان بيان نمود. او به عنوان كشيش اعظم همواره گله خود را نگهداري نمود و از گزند گناه رهانيد و وعده مرتع هاي جديد را به آنها داد جايي كه با او و خداي پدر در صلح و آرامش زندگي خواهند نمود.

در كليساي كاتوليك اروميه نيز همانند هر سال اما با موضوع متفاوت موعظه جناب اسقف توماس كه امسال در باره راز كشيشي بود آغاز گرديد سپس مراسم با سرودن مزامير و ستايش قبر مسيح ادامه يافت.

 

عكسهاي مربوط به مراسم