برنامه هفته مقدس

1- تمام این هفته پرهیز از گوشت .

2- روز پنجشنبه مقدس :  مراسم اعتراف از ساعت 9 صبح شروع خواهد شد . و ساعت

5 بعد از ظهر قداس عید فصح  و مراسم  شستن  پاهای شاگردان و ساعت 8.5 شب مراسم نماز شب جمعه مقدس.

3- روز جمعه مقدس : پرهیز از گوشت وچربی  وروزه تا ظهر .  ساعت 5.5 بعد از ظهر نماز عصر سپس موعظه جمعه مقدس و ستایش قبر مسیح .

4-  شنبه مقدس :  ساعت 6 بعد از ظهر نماز عصر ومراسم قداس شب عید رستاخیز.

5-  یکشنبه آینده  عید رستاخیز است .