انتساب شش کاردینال جدید توسط پاپ اعظم بندیکت شانزدهم 24 نوامبر 2012

یک ماه دیگر عالیجناب پاپ اعظم بندیکت شانزدهم 6 کاردینال جدید را به مجمع کاردینالان کلیسای کاتولیک انتساب خواهند نمود 3 تن از این عالیجنابان از آسیا می باشند. در سخنان روز 24 اکتبر فرمودند: کاردینالان وظیفه کمک به جانشین پطرس اعظم را خواهند داشت به منظور انجام خدمت رسولی در قبال برادران در ایمان و تلاش برای ایجاد اتحاد و همدلی در کلیسای فرا خوانده شده اند. کاردینال های جدید، وظایف رسولی خود را در خدمت به کرسی مقدس همچون پدران و شبانان کلیسا در کلیساهای منطقه ای که به آنها سپرده شده اند، در هر نقطه از جهان، ارائه نمایند.

بدین طریق مجمع کاردینالان کلیسای کاتولیک با 211 تن خواهد رسید که از بین آنها 120 نفر می توانند در صورت فوت پاپ ، کاندید شوند که عبارتند از:

 

 • 14 نفر از آمریکای شمالی
 • 21 نفر از آمریکای لاتین
 • 11 نفر از آسیا
 • 11 نفر از آفریقا
 • 62 نفر از اروپا و 1 نفر از اوقیانوسیه

 

کاردینالهای جدید به ترتیب ذیل خواهند بود:

 

 • مونسینیور حیمز مایکل هاروی مسئول کنونی خانه رسولی واتیکان که به عنوان کشیش اعظم بازیلیک قدیس پولس رم منسوب خواهند گردید.
 • عالیجناب پاتریارک اعظم بشار بوطروس رای، پاتریارک انطاکیه برای کلیسای مارونیت ( لبنان)
 • عالیجناب پاتریارک اعظم بازیلیوس کلیماس توتانکال، اسقف اعظم تریو اندروم برای کلیسای سیرو مالانکار ( هندوستان)
 • مونسینیور اولورونفرمی اونایکان، اسقف اعظم آبوجا (نیجریه)
 • مونسینیور روبن سالازار گومِز اسقف اعظم بوگوتا (کلمبیا)
 • مونسینیور لوئیز آنتوان تاگله، اسقف اعظم مانیل (فیلیپین)

 

منبع :. zenit.org – Asianaws.it