عید مقدس اوشعنا و آغاز هفته مقدس

با یکشنبه اوشعنا هفته مقدس را آغاز می نماییم که ما را به سوی سه روز مهم لیتورجی سال در کلیسا آماده می نماید. مراسمی که یادآور رنج و مرگ و رستاخیز مسیح است. که همانا مرکزیت ایمان ما مسیحیان می باشد.

عیسی از بالای تپه زیتونها به سوی شهر اورشلیم روانه می گردد. این معنی را به ما می دهد که عیسی اینگونه بفرماید: به اورشلیم خواهم رفت تا خود را به عنوان یگانه منجی یعنی « مسیح» به مردم بشناسانم،  که همه را از گناه در نتیجه مرگ رهایی خواهم بخشید و هنگامی که از میان مردگان برخیز به همه آنانی که به من ایمان آورده باشند زندگی نو خواهم بخشید. ولی برای رسیدن به شهر اورشلیم عیسی باید از کوه پایین آید تا با روغن زیتون به عنوان پادشاه مسح گردد. همانطور که امروزه در مراسم دستگذاری کشیشیان و در کتاب مقدس برای برگزیدن پادشاه و نبی شاهد آن هستیم. ولی برای عیسی دست نامرئی پدر است که او را به عنوان مسیح نجات دهنده آماده برای دریافت دردو رنج و مرگ و سپس رستاخیز، مسح می نماید.

 عیسی بنابراین از کوه فرود آمده وارد دنیای تاریک جهالت این جهان می گردد آما خود را برای همه چیز آماده نموده است تا مأموریتی را که پدر به او سپرده است به اتمام برساند.

عیسی در اورشلیم همانند یک پادشاه مورد استقبال قرار می گیرد؛ مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار می گیرد که همیشه برای دریافت محبت آماده می باشند و به اشخاصی بالغ نیاز دارند تا آنان را با صداقت محبت نموده راهنمایی نماید.

همه شنل های خود را زیرا پای او می نهند و با در دست داشتن شاخهایی پر برگ در دست سرود اوشعنا را سر داده ورود ش را به شهر جشن می گیرند. اما او پادشاهی سوار بر اسب نیست به نشانه عظمت و قدرت. ارابه های جنگی به نشانه آمادگی برای جنگ او را همراهی نمی نمایند. بلکه به سوی ما همچون خادمی در نهایت سادگی و فروتنی می آید. به همین خاطر سوار بر کره الاغ وارد شهر می گردد. آری او که خدا است در تولدش از مریم مقدس جسم انسانی را بر خود می گیرد و با مرگ و رستاخیز خود به انسان نزدیکتر می گردد تا بار سنگین گناهان را که ما انسانها به تنهایی قادر به حمل آن نیستیم، بر دوش می گیرد و با فدیه کردن خویش آزادی ما را به عنوان فرزندان واقعی خدا به ما باز می گرداند. این رازی است که در مراسم مقدس امروز کتاب مقدس بر ما آشکار می گردد.

ما نیز همانند کودکان و نوجوانان و جوانانی که امروز با در دست داشتن اوشعنا با شادی تمام ورود مسیح موعود را به اورشلیم قلبهایمان جشن بگیریم و خود را برای دریافت محبت او که از صلیب سرچشمه میگیرد آماده نموده و از بار سنگین گناه آزاد گردیم و با شادی و جرأت بسراییم

اوشعنا پسر داود مبارک باد کسی که به اسم خدا می آید اوشعنا در اعلی علیین.

 

عید اوشعنا کلیسای حضرت مریم مادر خدا ارومیه