عید اوشانا و مراسم راه صلیب در اهواز

روز جمعه 6 فروردین مصادف با 26 مارس ساعت 10 صبح، مراسم نماز عید اوشعنا با حضور جناب اسقف رمزی و شماسان اهواز برگزار شد.  پس از پایان نماز عید ؛ بعد از ظهر همان روز ، مراسم راه صلیب توسط اسقف رمزی برگزار شد.

تمامی مراسم های مذهبی با حضور پرشور جماعت ایماندار برگزار گرديدند.

عكسهاي مراسم