عید تعمید مسیح در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه

امسال کشیش توما مراسم رازا و تقدیس قربانی مقدس را برگزار نمودند. و در طول مراسم جناب اسقف توماس طبق هر سال آماری از مخارج و در آمدهای خلیفه گری خدمت مردم ارائه فرمودند.

بخشی از سخنرانی کشیش توما:

 

 

در روز تعمید مسیح راز تثلیث مقدس روشن شده و بر همه آشکار میشود

یهودیان طبق گفته های اجدادشان منتظر پادشاهی از نسل داوود  بودند و بر این باور بودند که این پادشاه نیز مانند دیگر شاهان و ولیعهدها با بوق و کرنا بدنیا خواهد آمد ؛ درحالی که این طور نبود . تمامی انبیا پیشگویی آمدن مسیح را کرده بودند، و یحیی تعمید دهنده نیز میدانست و حتی عیسی را میشناخت ولی شک داشت و مطمئن نبود که او واقعا کیست و هویت واقعی عیسی را نمیدانست. در آن زمان یحیی مردم را به توبه دعوت مینمود تا از گناهان رهایی یابند و تعمید بگیرند ولی فریسیان و کاهنان یهود از این کار سرباز میزدند زیرا خودرا بسیار متدین و نزدیک به خدا میدانستند ؛ عیسی هم در بین جماعتی بود که میخواستند تعمید بگیرندو یحیی در رابطه با عیسی موعظه میکرد و میگفت که من (یحیی) حتی لیاقت بستن بند کفش او را هم ندارم( در آن زمان باز  بستن کفش پادشاهان کار بسیار بزرگی بود و هر کسی را بر این کار نمیگماردند.)

در میان موعظات یحیی ؛ عیسی می آید و میخواهد تعمید بگیرد ولی یحیی نمی گذارد ولی مسیح میگوید که باید این عمل صورت گیرد تا آنچه نوشته شده به انجام برسد.

در حین تعمید عیسی توسط یحیی راز تثلیث مقدس آشکار شده و هویت واقعی مسیح بر مردم و بر یحیی شناسانده میشود.

ما نیز به پاس آن روز بزرگ ؛ همه ساله در کلیسا مراسم تعمید را برگزار کرده و ساقدوش مسیح را به قید قرعه انتخاب میکنیم که امسال خانم آنژل اصلان مسیحی به عنوان ساقدوش انتخاب شد. در پایان مراسم مردم از آب مقدس تعمید به خانه هایشان میبرند.

عکسهای مراسم