عيد حضرت استيفان اولين شهيد مسيحيت

اگر به عهد جديد كتاب اعمال رسولان فصل 6 و 7 مراجعه نمائيم مي بينيم كه بعد از جفا بر كليسا و پراكنده شدن ايمانداران موجب شد تا انجيل در سراسر يهوديه و سامره منتشر شود. در اين ميان بين ايمانداران اختلافي پديد مي آيد و آن بر سر اين بود كه يهوديان يوناني زبان شكايت مي كنند كه زنان بيوه ايشان سهم خود را از خوراكي كه رسولان هر روزه بين نيازمندان كليسا تقسيم مي كردند دريافت نمي كنند.

در كليسا ايمانداران داراي وظايف گوناگوني هستند. رسولان به طور خاص منصوب شده بودند تا كلام را موعظه كنند و تعليم دهند و به دعا مشغول باشند بنابراين ايشان هفت نفر را براي تقسيم خوراك معين كردند بعداً كسانيكه در كليساها مسئول اينگونه كارهاي خدماتي بودند به شماس شهرت يافتند. رسولان گفتند كه هفت نفر مرد منتخب براي اين كار بايد پر از روح القدس و حكمت باشند پس هفت نفر را انتخاب كردند و دست بر سر ايشان گذاشتند يعني دست گذاري شدند يكي از آن هفت نفر شخصي بنام استيفان، او پر از ايمان و روح القدس بود. يهوديان در كنيسه اي با او شروع به مباحثه مي شوند اما ياراي مكالمه با آن حكمت و روحي كه او سخن مي گفت نداشتند لذا شروع كردند به وارد آوردن اتهام دروغ بر او .

اتهام دروغ ايشان چنين بود كه استيفان به موسي يعني شريعت يهود و به خدا كفر گفته است آنها او را دستگير كردند و به حضور شورا بردند او در دفاع از خودش مي گويد: شما هميشه بر عليه روح خداوند برمي خيزيد و اين شما هستيد كه مسيح آن نجات دهنده را به قتل رسانيديد. در اين هنگام همه يهوديان حاضر يكباره تصميم گرفتند كه او را به قتل برسانند ايشان آنقدر خشمگين شدند كه او را به بيرون شهر كشيدند به محلي كه مخصوص سنگسار كردن مجرمين بود تا در آنجا او را سنگسار نمايند.

آنها عباي خود را در آوردند تا راحت تر سنگ را پرتاب كنند ايشان جامه هاي خود را نزد پايهاي جواني كه سولس يا شائول نام داشت گذاشتند همين شائول بعدها پولس رسول گرديد. استيفان حتي در لحظه مرگ نيز از سرمشق خداوند خود پيروي كرد او گفت: اين گناه را بر اينها مگير او چشمان خود را به سوي آسمان بلند مي كند و نجات دهنده خود را مسيح مي بيند كه بر دست راست خدا ايستاده است و در آخر تحت هدايت روح القدس سوي شهادت مي رود. استيفان اولين مسيحي بود كه بخاطر مسيح كشته شد او نخستين شهيد مسيحي بود از آن هنگام به بعد او طي سده ها سرمشق ايمان محكم و استواري براي ايمانداران بي شمار بوده است به اين ترتيب نقش و خدمت شماسان در كليسا آغاز گشت. آمين .

تفسير انجيل از كشيش توما شينو