عيد قديس اسطيفانوس اولين شهيد مسيحيت در كليساي كاتوليك اروميه

روز يكشنبه 20 دي مصادف با 10 ژانويه 2009 مراسم قداس قرباني مقدس به مناسبت عيد استيفانوس اولين شهيد مسيحيت در كليساي كاتوليك اروميه توسط جناب اسقف توماس ميرم با همراهي كشيش هرمز برگزار گرديد.

در اين مراسم انجيل مقدس آن روز به زبانهاي آشوري جديد، فارسي، آشوري(قديم)، فرانسوي، ايتاليايي، آلماني، انگليسي، فلاندري(هلندي)، قرائت گرديد. سپس جناب اسقف با تبريك اين عيد به همه جماعت بخصوص شماسان اشاره فرمودند به اهميت شماسي در مقابل خدا در كليسا به اينكه شماس با اخلاق خود بايد نمونه اي باشد براي ديگران و هميشه در خدمت به كليسا و مردم پيش قدم باشد و اين شهيد مقدس، اسطيفانوس را الگوي خود در عبادت و بشارت كلام خدا قرار دهد. بعد از پايان مراسم قداس قرباني مقدس ، شماسان با تقديم شيريني در حياط كليسا شادي خود را با مردم تقسيم نمودند.

شب همان روز همه شماسان و عده اي از ايماندارن براي صرف شام در سالن مقر خليفه گري گرد هم آمده و ساعاتي را در كنار هم همرا با حضور اسقف توماس و كشيشان آن خليفه گري با شادي گذراندند.

عكسهاي مراسم