درگذشت مرحومه يوليه پطرس بدل بابرودي در تهران

مرحومه يوليه پطرس بدل بابرودي روز سه شنبه 20 بهمن 1388 مصادف با 9 فوريه 2010 چشم از جهان فرو بست و روز شنبه 24 بهمن ـ 13 فوريه مراسم تششيع و به خاك سپاري مرحومه در كليساي قبرستان آشوريها در تهران برگزار گرديد.

 

عكسهاي مربوط به مراسم