image

Image

Image

Image

image

 

فصل سوم
من به روح القدس ایمان دارم

 

١٣٦ـمفهوم اعتراف کلیسا به " من به روح القدس ایمان دارم " چیست؟

 ایمان داشتن به روح القس، ابراز ایمان به شخص سوم قدوس القداس است، کسی که  منشاء یافته از پدر و پسر و "  ستایش شده، تکریم و تجلیل شده توسط پدر و پسر است" (نامه پولس رسول به غلاطیان فصل ٤ آیه ٦) به طوری که  ممکن است ما نیز زندگی جدید را به عنوان فرزندان خدا را دریافت بکنیم .

١٣٧ـ  چرا تکالیف پدر پسرو روح القدس از هم جدا نشدنی هستند؟

در تثلیث تفکیک ناپذیر ، پسر و روح متفاوت ولی جدا ناپذیر هستند.  از همان ابتدا تا آخر زمان، وقتی که پدر پسر را می فرستد او روح را هم می فرستد هر آنکه ما را در ایمان به مسیح  همچون فرزندان متقبل شده که میتوان خدا را" پدر" نامید  متحد می کند (نامه پولس رسول به رومیان فصل ٨ آیه ١٥ ). روح قابل روییت نیست ولی او را در کلمه که آشکار می گردد و به  بواسطه اعمال کلیسا، می شناسیم

١٣٨ـ  اسامی روح القدس چه می باشند؟

" روح القس " اسم مناسب شخص سوم  تثلیث مقدس است. عیسی همچنین او را روح ( تسلی دهنده و یا حامی ) و روح راستی خواند. در کتاب عهد جدید به او  روح مسیح ، از خداوند، از خدا ـ روح عزت وروح عهد اشاره می کند.

١٣٩ـ ازچه نمادهایی برای بیان روح القدس استفاده شده است؟

نمادهای بسیاری برای روح القس وجود دارند: آب زنده سرچشمه گرفته از قلب زخمی مسیح که تشنگی تعمید یافتگان را فرو می نشاند؛ تدهین کردن باروغن، که نشانه تنفیذ سوگند است؛ آتش که هر آنچه را که لمس می کند آنرا دگرگون می نماید؛ ابر تیره و یا درخشان، که بیانگر شکوه و جلال الهی است؛ در دستگذاری که توسط دستها روح القدس داده می شود؛ کبوتری که در هنگام تعمید بر مسیح فرود آمد و همراه او باقی ماند.

١٤٠ـ معنی اینکه" روح از طریق پیامبران سخن گفته است " چیست؟

اصطلاح " پیامبران" به معنی آنانی بود که توسط روح القدس الهام گرفتند که به نام خدا سخن گویند. روح پیشگویی عهد عتیق را به تحقق کامل خود در مسیح کسی که راز او در عهد جدید آشکار می شود، می رساند.

١٤١ـ روح القدس چه چیزی را در یحیی تعمید دهنده به انجام رسانید؟

روح یحیی تعمید دهنده را که آخرین پیامبر عهد عتیق بود پرُ کرد. تحت الهام روح یحیی تعمید دهنده برای " آماده کردن مردمانی مستعد برای خداوند" ( انجیل لوقا فصل ١ آیه ١٧) فرستاده شد. او آمدن مسیح را اعلام کرد، پسر خدا ، بر آنکه او را دیدم روح فرود و باقی می ماند، کسی که به " روح القدس تعمید می دهد" ( انجیل یوحنا فصل ١ آیه ٣٣).

١٤٢ـ  عملکرد روح بر حضرت مریم چه بود؟

روح القدس آماده سازی تمام انتظارها ی عهد عتیق را برای آمدن مسیح را تحقق بخشید. از راه منحصر بفردی او را با لطف ومرحمت پر کرده بگونه ای که بکارت او را بارور ساخته تا قادر به جسم گرفتن و بدنیا آوردن  پسر خدا شود. او را مادر "مطلق مسیح" نمود، یعنی عیسی سر و کلیسا بدن آن است. حضرت مریم در عید نزول روح القدس بر رسولان عیسی حضور داشت زمانی که روح القدس مظهر کلیسا را "روزهای آخر" آشکار کرد.

١٤٣ـ چه رابطه ای بین روح وماموریت زمینی عیسی مسیح است ؟

در بدو جسم گرفتن او، پسر خدا در انسانیت اش همچون مسیح موعود تدهین شده توسط روح وقف شد. او در تعلیماتش روح را آشکار کرد، وعده داده شده به پدر را اجابت کرد و بعد از رستاخیز آنرا با دمیدن بر شاگردان،  به کلیسای تازه متولد شده اعلام نمود .

١٤٤ـ  در هنگام نزول روح القدس بر رسولان عیسی چه اتفاقی افتاد؟

پنجاه روز بعد از قیام هنگام عید پنطیکاست (عید پنجاه) عیسی مسیح جلال یافته،  روح القدس را به فراوانی نازل نمود و او رابه عنوان شخص الهی آشکار کرد تا به این طریق تثلیث اقدس به طور کامل ظاهر شود. رسالت مسیح وروح القدس، رسالت کلیسای فرستاده شده است تا راز اتحاد تثلیث مقدس را گسترش و اعلان کند.

ما نور حقیقی را دیده ایم، ما روح بهشتی را دریافت کرده ایم، ما ایمان حقیقی را یافته ایم:
ما تثلیث غیر قابل تقسیم را ستایش می کنیم،
کسی که ما را نجات داد.

( نوایی از مناجات نامه نماز شب پنطیکاست آیئن کلیسایی بیزانس )

 

١٤٥ـ نقش روح القدس درکلیسا چیست؟

روح القدس  بنیان سرزندگی، تقدس و روح محبت کلیسا می باشد، شباهت الهی از دست رفته توسط گناه اولیه را به تعمید یافتگان، باز گردانده و موجب زندگی در مسیح همان حیات تثلیث مقدس می باشد. او آنها را به پیش میفرستد تا به حقیقت مسیح شهادت دهند تاآنان را برای هر آنچه را که ثمراتی که روح القدس ببار می آورد، متشکل کند "( غلاطیان فصل ٥ آیه ٢٢)

١٤٦ـ چگونه مسیح وروح القدس در قلب ایماندار کار می کند؟

مسیح از طریق رازهای هفتگانه کلیسایی با تمام جماعت ایماندارانی که ثمره حیات جدید روح القدس  را دریافت کرده اند ارتباط بر قرار می کند. روح القدس همان استاد افضلی است که دعا کردن را به ما می آموزد

"من ایمان دارم به کلیسای مقدس کاتولیک"

نقشه خدا برای کلیسا

١٤٧ـ معنی لغت کلیسا چیست؟

 لغت کلیسا به جماعتی که خدا از آنان در هر نقطه جهان دعوت می کند که بدور هم جمع شوند منصوب می شود. آنان اجتماع کسانی را که از طریق ایمان و تعمید، فرزندان خدا ، اعضای مسیح، و هیکل روح القدس شمرده می شوند تشکیل می شود،.

١٤٨ـ آیا در انجیل به اسامی و تصاویر دیگری که به کلیسا اشاره کند صحبت می شود؟

در کتاب مقدس تصاویرمتعددی را می توان پیدا کرد که بصورت متمم راز کلیسا را بیان می کند.  تصاویر بسنده در عهد عتیق به قوم خدا ملزم می شوند. عهد جدید تصاویری را عرضه میکند که به مسیح رهبر این قوم که بدن اونیز است ربط می دهد. تصاویر دیگر ترسیم شده از زندگی شبانی (اغل گوسفند، گله، گوسفند)، از کشاورزی (مزرعه، بیشه زیتون، تاکستان) از ساخت و ساز ( محل مسکونی، سنگ، معبد) و از زندگی خانوادگی ( همسر، مادر، خانواده) می باشند.

 ١٤٩ـ منشا و اجراء کلیسا چیست؟

کلیسا منشا و اجراء خود را در نقشه ازلی خدا در می یابد.
او خود را با قوم برگزیده بنی اسراییل، نشان جمع آوری تمام امتها در آینده در میثاق قدیمی آماده کرد ،. متکی به سخنان و اعمال عیسی مسیح، برآوده شده توسط بازخرید مرگ و قیام او، کلیسا به عنوان رمز و راز نجات توسط نزول روح القدس در روز پنطیکاست بر رسولان آشکار شده است. او در بهشت باشکوه بمثابه هيئت تمام رهایی یافتگان زمین کامل خواهد شد.

١٥٠ـ ماموریت کلیسا چیست؟

ماموریت کلیسا اعلام و بنا کردن ملکوت خدا در میان همه مردم که با عیسی مسیح آغاز شد می باشد. کلیسا بزر و شروع این رستگاری ملکوت را بنا می نماید.

١٥١ـ مفهوم اینکه کلیسا راز است چیست ؟

راز کلیسا  در حضور فعال روح الهی و معنوی بصورت واقعیت قابل رویت است و تنها از منظر ایمان می توان آنرا دید.

١٥٢ـ مفهوم اینکه بگوییم کلیسا آیین رستگاری جهانی است چیست؟

به این معنی است که او وسیله و نماد آشتی و همدلی تمام بشریت با خدا و وحدت کل نژاد بشر است. 

این مطلب ادامه دارد